Waterkwaliteit helaas slecht

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur concludeert in zijn advies ‘Goed water, goed geregeld’, dat op 11 mei 2023 is overhandigd aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, dat het huidige en voorgenomen beleid om gezonde watersystemen te verwezenlijken en de uitvoering daarvan tekortschieten en onvoldoende doorwerken op alle beleidsdomeinen die invloed hebben op de watersystemen. Als gevolg hiervan kunnen tal van activiteiten in Nederland lokaal noodgedwongen stil komen te liggen, zoals is gebeurd in het stikstofdossier. Ook bestaat het risico dat Nederland te maken krijgt met boetes vanuit de Europese Unie. Dit laatste heeft te maken met het wel of niet voldoen aan de KaderRichtlijn Water (KRW)-normen.

Hoe zit het bij ons in Delfland? We hebben gekeken naar wat het Hoogheemraadschap van Delfland hierover rapporteert in de Waterkwaliteitsrapportage 2022. De KRW is een Europese richtlijn die de lidstaten verplicht om te zorgen voor een goede kwaliteit in hun oppervlaktewater. De toetsing voor de KRW geeft, op basis van chemische, ecologieondersteunende en ecologische parameters inzicht in de ecologische gezondheid van de wat heet ‘KRW-waterlichamen’. Binnen het beheergebied van Delfland liggen negen KRW-waterlichamen. Een daarvan is de Boezem Schie; de grachten in de binnenstad zijn hiervan een onderdeel.

Boezem Schie
Bij de chemische parameters wordt een onderscheid gemaakt in prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen. Bij de prioritaire stoffen voldeden 6 van de 9 niet aan de norm. Het betrof nikkel en 5 PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Bij de specifiek verontreinigde stoffen voldeden 5 van de 21 niet aan de norm. Het betrof arseen, kobalt, seleen en 5 PAKs. Het eindoordeel wordt bepaald door de stof die het slechtste scoort (“one out, all out”). Het eindoordeel is dus slecht.

Bij de ecologie ondersteunende parameters scoren zuurgraad, temperatuur en chloridegehalte zeer goed. Zuurstofgehalte en doorzicht scoren goed.

Ook de ecologie-ondersteunende parameters totaal-stikstof en totaal-fosfor worden gemonitord, zie de twee figuren hierboven. Het zomerhalfjaargemiddelde (ZHJG) van totaal-stikstof laat over de jaren 2010 t/m 2022 een dalende trend zien en ligt inmiddels net boven de norm. Totaal-fosfor ligt al jaren duidelijke boven de norm, voor de waarden in 2022 bij de diverse meetpunten zie de figuur boven het artikel. Stikstof en fosfor zijn nutriënten die een belangrijke stimulerende rol spelen bij kroosvorming. Het woord kroos komt in de rapportage niet voor. Bronnen zijn, naast de glastuinbouw zijn, uitspoeling van meststoffen uit agrarische gronden, nalevering van meststoffen uit de waterbodem, nutriëntrijke kwel en incidentele riooloverstorten. Lokaal spelen verder kleinere diffuse bronnen ook een rol (bladval, afspoeling van hondenpoep, vogelpoep en visvoer).

 

Bij de ecologische parameters wordt gekeken naar de macrofauna (ongewervelde dieren die met het 'blote' oog te zien zijn, de zogenaamde macro-invertebraten), waterplanten, fytoplankton (vrij in het water zwevende, microscopisch kleine plantjes die chlorofyl bevatten) en vis, zie het figuur hierboven.

De macrofauna scoort net goed. De score is niet hoger, doordat er veelal slechts een beperkt aantal soorten voorkomt, met een relatief hoog aandeel negatief scorende indicator-soorten.
De waterplanten scoren matig. Dit komt omdat er weinig ruimte beschikbaar is voor planten en dieren, en dat de beschikbare ruimte sterk verstoord wordt. Hierdoor zijn er weinig planten in en langs het water te vinden. De scheepvaart op de Schie speelt hierbij een grote rol.
Het fytoplankton bevindt zich met enige schommeling hoofdzakelijk in de klasse goed doordat er weinig tot geen algenbloei van negatieve indicatorsoorten aanwezig was en de algehele hoeveelheid fytoplankton laag. Na een wat mindere periode is de score in 2022 weer goed.
De vis scoort matig vanwege lage aantallen migrerende en plant minnende soorten, met name in het drukbevaren kanaal zelf. Plantenrijke zijtakken scoren beter.

Uit de waterkwaliteitsrapportage 2022 blijkt dat er een lichte vooruitgang is in de waterkwaliteit in het beheergebied van Delfland, maar dat er ook nog heel veel moet gebeuren willen de KRW-normen in 2027 worden gehaald. De situatie in de Boezem Schie en daardoor ook in de binnenstad is volgens de rapportage relatief goed.

Voor de waterkwaliteitsrapportage Delfland 2022 klik hier.

geplaatst op
10 juni 2023