Voldoende beschermd tegen extreme regenval?

Rioleringsplan

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) beschrijft hoe de gemeente invulling geeft aan de wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. In het GRP vertaalt de gemeente de ambities van de rioleringszorg naar concrete doelen, een adequate strategie, de benodigde activiteiten en de benodigde middelen. Daarmee geeft het GRP ook een onderbouwing van de rioolheffing. Het college heeft recent het GRP 2017-2021 naar de gemeenteraad gestuurd met het verzoek het GRP goed te keuren.

Klimaatveranderingen leiden tot steeds meer buien met grote neerslag in korte tijd. Dit betekent dat veel water in korte tijd door het riool afgevoerd moet worden. In het GRP, paragraaf 6.2 Omgaan met hemelwater, staat dat veel rioolstelsels binnen de gemeente ooit ontworpen zijn op basis van de toen geldende theoretische neerslag belasting. De actuele situatie kan in de loop der jaren afwijken van de uitgangspunten die bij dit ontwerp zijn gehanteerd, bijvoorbeeld ten gevolge van bodemdaling of de toename van verharding op particulier terrein.

Er wordt gesteld dat bij extreme regenval het rioolstel het water niet aan kan. Wat gezien wordt als extreme neerslag en wat de normstelling is ten aanzien wateroverlast door extreme neerslag wordt in het GRP niet helder geformuleerd. Daarnaast staat er:

“Samengevat komt het er op neer dat het rioleringsstelsel is ontworpen om bij normale neerslag het water af te voeren. Op extreme neerslag is het stelsel niet ontworpen. Indien dit optreedt is er sprake van overmacht en kan wateroverlast voorkomen.
Met name in de lagergelegen gebieden in de stad moeten perceel- en pandeigenaren rekening houden met het voorkomen van extreme neerslag. Ondermeer door de inrichting van het eigen terrein, inpandige maatregelen treffen ter voorkoming van schade bijvoorbeeld en het aanbrengen van dorpels.”

Hierdoor wordt de indruk gevestigd dat voor het effect van meer dan normale buien (wat zijn dat?) de bewoner zelf technische oplossingen moet gaan maken.

Wij hebben samen met de andere bewoners belangenverenigingen in de binnenstad een brief aan de gemeenteraad gestuurd met het verzoek om de hier boven genoemde zaken helder en begrijpelijk in het GRP te laten opschrijven, Jip en Janneke taal zo u wilt. Daarnaast hebben wij ook verzocht aan te geven of er locaties in Delft zijn waar bij extreme regenval het hemel- en rioolwater water een gevaar voor particuliere huizen kunnen zijn, en indien dit het geval is deze locaties te benoemen en een voorstel aan de raad te doen om deze probleemlocaties aan te pakken.

Inmiddels hebben wij bericht ontvangen dat onze brief in beschouwing genomen wordt bij de begrotingsbespreking op 2 november in de raadscommissie Ruimte en Verkeer.

Voor de brief, klik hier.

geplaatst op
16 oktober 2016