Vergunning restaurant Paardenmarkt verleend

buccaneer

Het ei is gelegd. Op 16 juni is door B&W de omgevingsvergunning verleend voor een restaurant in het complex van de Buccaneer aan de Paardenmarkt.

Toen het Rijksvastgoedbedrijf het voormalige depot van het legermuseum aan de Paardenmarkt te koop zette, was het onduidelijk wat er mee zou gaan gebeuren. Langzamerhand komt de eindbestemming nu dichterbij.

De gemeente heeft bij de verlening van de vergunning gezocht naar een middenweg, omdat ze aan de ene kant mee wilde gaan in het verhaal van de exploitant dat een restaurant een meerwaarde betekent voor het nieuwe gebruik van het complex voor jonge ondernemers. Maar aan de andere kant recht wilde doen aan vrees van omwonenden voor overlast door toestaan van een horeca functie in een gebied waar wonen de hoofdfunctie is.

Mede door de geuite bezorgdheid door veel omwonenden en de aandacht daarvoor vanuit de politiek, is er nu een bijzondere maatwerkvergunning voor het restaurant uit de bus gerold. De al door de ondernemer gewijzigde aanvraag (van horeca 1b naar restaurant) is nog strikter vergund. Wat is er nu toegestaan?

  • de nieuwe functie: een restaurant (70 zitplaatsen), een terras (50 zitplaatsen) en op eigen terrein een bijbehorend parkeerterrein (14 plaatsen)
  • het restaurant biedt alleen lunch- en dinerfaciliteiten, en heeft geen caféfunctie
  • de openingstijden: het restaurant kan open zijn vanaf 10 uur tot 24 uur; het terras tot 23 uur. Na 22 uur mogen geen nieuwe gasten meer worden binnengelaten, na 22 uur worden er geen etenswaren meer verstrekt.
  • het geluid van het restaurant: er mag binnen minder luide muziek gedraaid worden dan gebruikelijk in horeca (70 dB(A) ipv 80 dB(A)) en er mag geen housemuziek of een vergelijkbare muziekstijl worden gespeeld. Deuren en ramen moeten gesloten blijven als er muziek wordt gedraaid (los van als een gast naar binnen of buiten wil – dat gaat via deur met geluidsluis) . Na 24 uur mag er geen muziek meer worden aangezet.
  • het geluid van het terras: het stemgeluid van bezoekers telt mee bij het bepalen van de geluidhinder (dat is bij terrassen aan de straat niet zo); als uit metingen blijkt dat er meer geluid wordt geproduceerd dan mag, zijn aanvullende maatregelen nodig.
  • het geluid van parkeren: autoportieren moeten voorzichtig worden gesloten, verder zou het om 22 uur sluiten van de keuken en om 24 uur sluiten van het restaurant met zich mee brengen dat klanten druppelsgewijs vertrekken, want minder overlast geeft dan als iedereen tegelijk vertrekt.
  • de plek van parkeren: er komen 14 parkeerplaatsen op eigen terrein voor auto’s van horecabezoekers, en 14 voor fietsen van horecabezoekers. De plaatsen moeten gerealiseerd zijn voordat het restaurant open kan gaan
  • er kunnen geen zogenaamde incidentele festiviteiten plaatsvinden. Dit zijn evenementen waarbij 15 dB(A) geluid extra is toegestaan
  • anders dan bij reguliere horeca is er niet de mogelijkheid 12 keer per jaar ontheffing te krijgen om latere sluitingstijden te hanteren.
  • na een jaar of eerder indien daar aanleiding toe is zal met gemeente en omwonenden geëvalueerd worden in hoeverre er al dan niet toch knelpunten zijn. Dat kan leiden tot extra maatregelen.

De gemeenteraad hecht veel waarde aan deze evaluatie, en heeft dat onderdeel van de motie dan ook aangehouden. 

Parkeren en de Paardenmarkt

Vanuit BBN hebben we de raad een brief gestuurd over een onderdeel van de eerdere aanvraag, waarin de Buccaneer aangaf het parkeren in eerste instantie op het openbare terrein op de Paardenmarkt te laten plaatsevinden, en pas als daar geen plaats meer was op eigen terrein. Hier is de aanvrager later op teruggekomen. Op eigen terrein komen straks 14 parkeerplaatsen die beschikbaar zijn voor de horecabezoekers, naast fietsparkeerplaatsen.

De gemeente onderstreept dit nog eens in de vergunning: “Hoofdregel in dit beleid is dat van aanvragers wordt geëist dat zij op eigen terrein in de parkeerbehoefte voorzien. Afwijking van deze parkeereis is alleen mogelijk indien de initiatiefnemer kan aantonen dat niet, ook niet met een redelijke aanpassing van het plan, aan deze voorwaarde kan worden voldaan. Gezien de ligging en omvang van het eigen terrein van uw complex aan de Paardenmarkt doet zo'n uitzonderingssituatie zich niet voor en dus zal u aan de parkeereis op eigen terrein moeten voldoen.”

Meer maatwerk bij horeca

Vanuit BBN hebben we de ontwikkelingen rond de Buccaneer aan de Paardenmarkt met grote belangstelling gevolgd. Over het opmerkelijke proces hebben we eerder geschreven. Qua resultaat: aan de ene kant zien we dat een leegstaand pand nu weer een bestemming krijgt, die economisch draagkrachtig genoeg is om het monumentale complex in stand te kunnen houden. Aan de andere kant zien we dat tegen onze ruimtelijke visie op de binnenstad in, extra horeca wordt gerealiseerd in een woongebied.

Wat interessant is aan de hier gekozen oplossing, is het strikte maatwerk aan de horeca. Er zijn – dat is historisch zo gegroeid – meer horecabedrijven in woongebieden in Delft gevestigd. Het zou wenselijk zijn als een vorm van “insnoering” zoals nu hier toegepast, ook bij die bedrijven zou gelden. Dat is met name ook relevant bij bedrijfsovernames. De praktijk laat zien dat horecabedrijven die prima gedijen in een woonbuurt, geregeld na overname plotseling wel overlast gaan geven omdat een nieuwe exploitant de grenzen gaat opzoeken, qua geluidsproductie maar ook qua openingstijden.

Met de nieuwe Omgevingswet, zullen straks in het omgevingsplan niet alleen het bestemmingsplan, maar ook bepalingen uit de APV worden meegenomen. Dat biedt kansen om het beleid t.a.v. sluitingstijden, terrassen, evenementen etc. voortaan ook locatie afhankelijk te maken.

geplaatst op
23 juni 2016

Reacties

Door Marijke Faber (niet gecontroleerd) op
Hartelijk gefeliciteerd met deze overwinning!!!!

Door Paul Breukel (niet gecontroleerd) op
Wordt er ook gehandhaafd? En zo ja: door wie? Mijn ervaring is dat de overtredende nachthoreca niet wordt gehandhaafd. En deze dus ineens wel? Ik hoop het van harte. Afgezien van het handhaven: een mooi resultaat dat jullie (wij!) bereikt hebben.

Door Inwoner (niet gecontroleerd) op
Keurige afspraak inderdaad. Mocht er overlast zijn: de procedure voor het melden van overlast staat hier beschreven: https://www.delft.nl/Gemeenteloket/o/Overlast_horeca_en_evenementen_melden