Veilig Verkeer Nederland: geen ‘shared space’ op de gracht in de binnenstad

Het shared space concept
Shared space (Nederlands: gedeeld ruimtegebruik) is een verkeersconcept met als uitgangspunt dat als verkeersruimtes zijn ingericht als verblijfsruimten, ze niet in de eerste plaats geïnterpreteerd zullen worden als verkeersruimte en daardoor veiliger zijn. Richtinggevende kenmerken als verkeersborden, verkeerslichten en stoepranden zijn bij shared space zoveel als mogelijk afwezig. Omdat deze ontbreken wordt iedere verkeersdeelnemer aangesproken op eigen verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht. Het vergroten van de “subjectieve” onveiligheid zou tot alerter gedrag van de wegdeelnemers en daardoor tot een grotere “objectieve” verkeersveiligheid moeten leiden. Door middel van sociale interactie tussen de verschillende verkeersdeelnemers en het maken van oogcontact moet worden bepaald wie voorrang heeft en wat het gewenste gedrag is.

Reden van het verkeersonderzoek
BBN is van mening dat shared space gevaarlijk is op de grachten in de binnenstad van Delft. Shared space is een algemeen verkeerconcept dat nooit ontwikkeld is voor smalle grachten in binnensteden. Op de grachten in Delft geldt eenrichtingverkeer, waardoor er lang niet altijd oogcontact is tussen verkeerdeelnemers, wat hoofdvoorwaarde is voor het veilig kunnen functioneren van shared space. Het concept shared space heeft duidelijke nadelen. Zwakkere verkeersdeelnemers zoals kinderen, ouderen en gehandicapten ervaren mede door gebrek aan overzicht en duidelijkheid problemen bij het juist inschatten van complexe en drukke situaties. Inwoners van gebieden waar gedeelde ruimtes zijn aangelegd klagen mede door de afwezigheid van trottoirs erover dat ze zich daar onveilig voelen. De gemeente Delft onderkent dat shared space nadelen heeft, zie hier, maar er blijft toch een groot voorstander van. Daarom heeft BBN om een onafhankelijke verkeersonderzoek gevraagd bij Veilig Verkeer nederland.

Conclusies en aanbevelingen van onderzoek van Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland adviseert dat verkeersituaties alleen aangepast moeten worden als de verkeersveiligheid daarom vraagt. Er zijn geen gegevens bekend met betrekking tot (ernstige) incidenten met betrekking tot de huidige situatie. De woonhuizen en andere panden aan de gracht komen rechtstreeks uit op straat. De huidige trottoirs geven bij huisverlaten veiligheid ten opzichte van de auto’s en (brom)fietsen. Het weghalen van de trottoirs kan leiden tot onveilige situaties, daarom wordt geadviseerd hier shared space niet toe te passen. Het markeren van een aparte fietsstrook in het wegdek kan de positie van de fietser ten opzicht van de auto versterken. Naar aanleiding van dit advies heeft BBN een persbericht uitgebracht.

Verwersdijk
De gemeente wil de Verwersdijk oostzijde vanaf Rietveld tot en met Doelenplein inrichten als shared space, niettegenstaande feit dat BBN daartegen uit veiligheidsoverwegingen bezwaar heeft gemaakt. De gemeente heeft hiervoor in de begroting voor 2020 geld opgenomen. Dit wordt in de begroting sneaky “op een niveau straten“ genoemd. Dit “op een niveau straten“ wordt volgens de begroting betaald uit het budget voor microbereikbaarheid. Dit budget is voor het verbetering voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor voetgangers. Dat het weghalen van de trottoirs en het daardoor verminderen van de verkeersveiligheid voor voetganger wordt betaald vanuit het budget voor het verbeteren van de toegankelijkheid voor voetgangers is een gotspe. Wij hopen dat het advies van VVN en het persbericht ertoe leiden dat er geen shared space op de de grachten bij ons in de buurt komt.

Voor het persbericht zie link hieronder.

geplaatst op
22 maart 2020