Van uitstel komt afstel, en er is een bijzonder nieuw bord Welkom in Delft

Een belangrijke functie van het oppervlaktewater zoals de grachten en de Schie is waterberging en waterafvoer. Het veiligstellen hiervan, het beheer, is de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap van Delfland en is vastgelegd in de zogenaamde Keur. Het oppervlaktewater heeft ook nog twee andere functies namelijk openbare ruimte en transportsysteem, waaronder het toeristisch gebruik. De verantwoordelijkheid voor deze twee functies ligt voor het grachtenwater bij de gemeente Delft. Voor de Schie ligt deze bij de provincie.

VOGD
De verantwoordelijkheid van de gemeente Delft voor de functies openbare ruimte en transportsysteem ligt vast in de Verordening Openbaar water gemeente Delft (VGOD). In 2017 is door de gemeente besloten dat het tijd was de VOGD te herzien. Daarom is er op 20 april 2017 door de gemeente een bijeenkomst gehouden voor alle belanghebbenden op het gebied van het gebruik van het openbaar water in Delft. Ongeveer 40 belanghebbenden waaronder ondernemers, vertegenwoordigers van roei- en watersportverenigingen, natuurbeheer en de bewoners van de binnenstad waaronder BBN. Hier werden de wensen en verwachtingen van de diverse deelnemers besproken waarbij de focus lag bij bedrijfsmatig gebruik en afmeermogelijkheden. Voor de herziening van de VOGD is daarna de volgende planning afgegeven:

  • Januari/februari 2018: Extra bijeenkomsten met belanghebbenden;
  • maart/april:uitwerking van de input uit de bijeenkomsten in uitwerkingskaders en aangepaste artikelen in de VOGD;
  • juni: toetsing concept uitwerkingskaders plus aangepaste VOGD bij belanghebbenden;
  • juli/augustus: definitief maken uitwerkingskaders plus aangepaste VOGD;
  • september/oktober 2018 definitieve uitwerkingskaders en VOGD ter vaststelling voorleggen aan het college van B&W en de gemeenteraad.

De planningsdatum van de herziene VOGD is de afgelopen jaren steeds opgeschoven. De laatste planning was afgelopen januari. Echter weer geen nieuwe VOGD. Vanuit de raad is daarop gevraagd naar de stand van zaken. Het college antwoordde geen reden meer te zien om de VOGD te actualiseren. Niet actualiseren betekent naar het zich laat aanzien geen nieuw beleid en dus geen nieuwe vaaractiviteiten in de binnenstad wat wij niet erg vinden, maar de gang van zaken verbaast ons wel in hoge mate. De belangrijkste punten van het varen in de binnenstad hebben wij al eerder op een rijtje gezet, zie hier.

Welkom in Delft
Bij het Haantje op de gemeentegrens van Delft is langs de Schie recent het bord Welkom in Delft geplaatst. Een herhalingsbord is geplaatst bij de Plantagebrug.

 
Navraag bij de Provincie Zuid Holland, zoals hierboven aangegeven beheerder van de Schie als openbare ruimte en transportsysteem, leerde ons dat het bord is geplaatst door de gemeente Delft. Wij hebben aan de gemeente via het contactformulier de vraag gesteld waarom of op wiens verzoek het bord is geplaatst. De Havenmeester liet ons daarop weten dat dit is gedaan na klachten van bewoners aan de Oostsingel en het Proosdijpad (daar staat ook zο’n bord). Handhaving op de Schie is de taak van de Provincie Zuid Holland, maar de Havenmeester is wel gerechtigd op te treden. En dat doet de Havenmeester ook geregeld tegen de “zuipschuiten”. Het bord is tijdelijk, er komt later een meer officieel verbodsbord. Het is huidige is naar ons idee wel een vreemde welkomsgroet met deze geboden en de bijbehorende boetebedragen bij overtreding. Hopelijk stimuleert het bord de waterrecreanten tot nadenken. De bewoners langs het kanaal en de roeiers van DDS zullen daar blij mee zijn.

Voor de VOGD klik hier

geplaatst op
14 mei 2023