Techniek & dementie

TOPdelft biedt een onafhankelijk platform voor kennisuitwisseling met betrekking tot technologie, innovatie, creativiteit en Delftse samenleving. Een van de thema’s waar TOPdelft aandacht aan besteedt is Wijken&Innovatie&Zorg. Recent was er een avond over Techniek & dementie. Een lid van de BBN werkgroep Jong en Oud is er naartoe geweest. Hieronder een puntsgewijs verslag.

TOP: Techniek & dementie
Aantallen: volgens de Alzheimerstichting zijn er op dit moment 1300 dementen in Delft. In 2050 zal dit aantal gestegen zijn tot 3000.
Mantelzorg: Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat de participatiemaatschappij niet goed werkt. Mantelzorg kan niet alles oplossen, daarnaast neemt het aantal mantelzorgers af.
Huisvesting: De verzorgingshuizen zijn gesloten. Er is geen vervangende woonruimte in Delft. De vraag naar een verpleeghuis neem toe. Ook neemt de vraag naar tijdelijke opname en de vraag naar ontmoetingsruimten toe.
Thuiszorg: De vraag naar de WMO en in het bijzonder naar thuiszorg neemt toe. Er is echter bezuinigd op de zorg in Delft in 2018 door de gemeente: minder zorgaannemers zijn door de Gemeente gecontracteerd. Ouderen moeten meer zelf doen in huis.
Veilig op straat. Ouderen moeten zolang mogelijk mee kunnen doen. Dus boodschappen doen, naar het theater,de bioscoop, de bibliotheek, café’s en restaurants kunnen gaan. De openbare ruimte moet worden ingericht voor dementerenden.  In het pas getekende convenant ‘Langer en weer thuis’ wordt wel aandacht besteed aan de woonomgeving, maar er zijn geen maatregelen genoemd.
Nieuwe Hulpmiddelen voor ouderen. Er is een gordel die zich automatisch opblaast als je valt, hij blaast zich op aan de kant die je opvalt, zodat breuken worden voorkomen. Er is een techniek waarmee de mantelzorger op de smartphone kan zien wat de demente in andere ruimtes doet en zo kan controleren of hij/zij veilig is, zonder er heen te hoeven gaan.

BBN
BBN zet zich in voor behoud en de bevordering van een goed woon-, leef- en werkklimaat in het noordelijk deel van de binnenstad en komt op voor de belangen van de bewoners. We zien diverse raakvlakken tussen onze activiteiten en de onderwerpen die op deze avond aan de orde kwamen.

Veiligheid op straat gaat ons allen aan, van jong tot oud. BBN heeft daarbij speciale aandacht voor mensen die minder valide zijn, slechter zien of horen of lijden aan dementie. Dit is mede de reden dat wij ons inzetten voor minder hard rijden in het autoluwplus-gebied, het minder parkeren in loopgebieden van fietsen en bromfietsen en minder hinderlijke winkel- en terrasuitstallingen. Wij wijzen shared space in de binnenstad af: op de grachten is er eenrichtingsverkeer waardoor er over het algemeen geen oogcontact is tussen automobilisten, fietsers en de voetgangers, hetgeen een voorwaarde is voor het veilig laten functioneren van shared space. Het weghalen van trottoirs leidt tot verlies aan veiligheid en leidt bij dementerenden tot verlies aan oriëntatie.

BBN heeft zich ook ingezet voor behoud van openbaar vervoer in de binnenstad, omdat alternatieven als fietsen en lopen, bijvoorbeeld naar het station, voor niet alle ouderen meer een optie zijn.

BBN pleit voor behoud van een divers woningaanbod in de binnenstad. Dat betekent ook dat er voldoende geschikte huisvesting moet zijn voor ouderen en minder validen in de buurt.

Ouder worden betekent dat je bewegingscirkel kleiner wordt. Het is dan belangrijk dat je in de directe omgeving terecht kunt voor je dagelijks levensbehoeften. Dat is juist een van de mooie dingen van de binnenstad, maar tegelijkertijd zien we winkels onder druk komen te staan, mede ook door de oriëntatie op de toerist en het recreatief winkelen. BBN pleit voor beleid om verdringing van detailhandel door horeca  beter te kunnen reguleren. Bij een kleinere bewegingscirkel hoort ook dat er voldoende rustpunten zijn, met voldoende bankjes en zitjes, en dat die directe omgeving inspireert met groen, bloementuintjes en vogels. BBN zet nadrukkelijk in op vergroening van de binnenstad.

Ouderen hebben ook anders last van geluid, en kunnen minder makkelijk geluid wegfilteren. Geluid wordt sneller een ergernis, en dat maakt voorspelbaarheid van bijvoorbeeld evenementen en festiviteiten des te belangrijker, een van de punten die BBN vanuit de achterban heeft ingebracht rond het evenementenbeleid en de beleidsvorming rond regulering van incidentele festiviteiten.

Tenslotte zijn met name ouderen extra kwetsbaar voor vereenzaming. Met het stimuleren buurtactiviteiten, waardoor nieuwe contacten worden gelegd, leveren we hier als BBN een (bescheiden) bijdrage aan.

BBN verzorgt geen ondersteuningshulp voor de leden. In de stad zijn daar veel andere mogelijkheden voor. Mede daarom hebben we op een BBN bijeenkomst Delft voor Elkaar een keer laten presenteren over de vele mogelijkheden voor ondersteuning die via deze organisatie te regelen zijn.

geplaatst op
08 maart 2019