Studentenhuisvesting in goede banen?

De laatste tijd bereiken ons steeds vaker berichten dat het beleid om verdere overlast door verkamering in de stad te beperken niet sluit. Reden voor een brief. Verder horen we graag uw ervaringen met verkamering.

brief B&W 6 februari 2018
Op 6 februari van dit jaar stuurden B&W een brief aan de gemeenteraad over de stand van zaken Studentenhuisvesting in goede banen (zie onze eerdere berichtgeving, klik hier). In die brief constateerden B&W dat de hospitaregeling binnen het verkameringsbeleid in de praktijk te ruim wordt geïnterpreteerd. Die hospitaregeling was bedoeld om een van de traditionele vormen van studentenhuisvesting, een vaak alleenstaande bewoner die ruimte in huis over heeft en een of twee kamers aan een student verhuurt, te kunnen laten bestaan. In de praktijk wordt deze regeling gebruikt als ontduikingsroute: de hospita is niet een oudere bewoner, maar een van de drie studenten die er ook net woont, en onderverhuurt aan twee andere studenten.

In de brief van meer dan 9 maanden geleden werd aangekondigd de regeling op korte termijn op twee onderdelen aan te passen.

Een aantal makelaars zegt dat er nog wel klandizie is voor panden waar een hospitaregeling van toepassing is. Wij hebben gemerkt dat deze regeling ook te ruim wordt geïnterpreteerd. Het enkel kopen van een pand door een ouder en daar een zoon of dochter samen met maximaal twee andere studenten in te laten wonen is bijvoorbeeld niet voldoende. Degene die eigenaar is (voor minimaal 50%) moet ook in de woning woonachtig zijn en contracten sluiten met de andere huurders. Wij gaan de regeling aanscherpen en zullen de makelaars ook op dit punt nader informeren. Daarnaast blijkt dat de variant als er sprake is van een hoofdhuurder onvoldoende helder. Wij komen op korte termijn met een voorstel om deze optie te schrappen en de hospitaregeling enkel op de eigendomssituatie toe te spitsen. Daarbij komen wij eveneens met een voorstel om een deel van het huidige budget meer in te zetten voor Toezicht & Handhaving aan de voorzijde (pro-actief).

Vragen BBN
BBN heeft het college op 19 oktober 2018 de volgende vragen per brief voorgelegd (klik hier):

Hebben deze twee aangekondigde aanpassingen van de regeling al plaatsgevonden? Zo ja, waar is de gewijzigde regeling dan te vinden – de gepubliceerde regelingen op de website zijn namelijk nog niet aangepast. Zo nee, wat is de oorzaak van de vertraging en op welke termijn kan deze aanpassing verwacht worden.

Helaas hebben we een maand later nog geen antwoord ontvangen.

Wel zien we nu bij de ingekomen stukken op Delft.nl (klik hier) een brief over Totstandkoming van de huisvestingsverordening 2019. Uit de tekst blijkt impliciet dat de gemeente niet meer van plan is de voorgenomen wijzigingen op korte termijn in te voeren, maar dit laat meelopen met deze wijziging. De planning van het in werking treden van deze nieuwe huisvestingsverordening is 1 juli 2019.

Dat is absurd, en nergens voor nodig. Februari 2018, 3 maanden na in werking treden van het nieuwe verkameringsbeleid, constateert de gemeente zelf een lek dat op korte termijn moet worden gerepareerd. Vervolgens zou het bijna 1 ½ jaar moeten duren om dat lek te repareren. Dat is niet uit te leggen aan bewoners die inmiddels een de facto studentenpand dat niet voldoet aan de leefbaarheidsregels uit het nieuwe beleid naast zich hebben gekregen.

Uw ervaringen

Binnenkort vindt door de gemeente een evaluatie plaats van het nieuwe verkameringsbeleid. We zijn geïnteresseerd naar verdere ervaringen in ons deel van de binnenstad. Kent u panden die het afgelopen jaar een studentenpand zijn geworden? Zijn er verbeteringen opgetreden bij bestaande studentenpanden in uw omgeving, bijvoorbeeld door meer contacten en communicatie? Geef het graag aan ons door. Dat kan bijvoorbeeld via bestuur@binnenstadnoord.nl

geplaatst op
16 november 2018