Restaurant in Kalverbos?

De watertoren en het pomphuis inclusief de ondergrondse reinwaterkelder hebben een nieuwe eigenaar. Deze heeft het plan naast een galerie een restaurant te realiseren. De galerie zou grotendeels ondergronds in de reinwaterkelder moeten komen, en het restaurant deels in het pomphuis, maar vooral in een nieuw te realiseren gebouw bovenop de reinwaterkelder. De entree voor beide functies komt dan in het pomphuis. De eigenaar wil naast het nieuw te realiseren gebouw voor het restaurant een terras realiseren, ook dus op het dak van de reinwaterkelder.

Kalverbos plan

(impressie overgenomen uit bijlage omgevingsvergunningsaanvraag)

de procedure
Het voornemen van de eigenaar past niet in het bestemmingsplan Binnenstad. Er mag hier geen horeca, en er mag niet gebouwd worden op de reinwaterkelder.

De gemeente heeft bericht dat de ‘kruimelregeling’ van toepassing is; dat betekent dat de aanvraag wordt afgehandeld via de zogenaamde reguliere procedure: binnen 8 weken (als nodig met 6 te verlengen) na de aanvraag nemen B&W een beslissing op de aanvraag – behoudens de tijd die nodig is om nog ontbrekende documenten aan de aanvraag toe te voegen.

Er is geen formele rol van de gemeenteraad in deze procedure, en dat blijft gek. De gemeenteraad heeft immers zelf het bestemmingsplan vastgesteld waarin nadrukkelijk keuzes zijn gemaakt en principes zijn vastgelegd over waar wel en waar geen plek is voor (nieuwe) horeca; nu wordt een plan voorgesteld dat daar niet in past en kan de gemeenteraad door het college gepasseerd worden.

In 2016 is in de gemeenteraad een debat gevoerd over de rol van de raad  bij dit soort kruimelgevallen; vanuit het college werd toen toegezegd bij politiek gevoelige kruimels de gemeenteraad te betrekken en te stimuleren dat een initiatiefnemer omwonenden vroegtijdig informeert en als hij het laat afweten de gemeente de initiatiefnemer hier op zal wijzen; lees hier. Helaas lijkt het huidige college deze toezegging vergeten: hoewel informeel al langer op de hoogte van de plannen, heeft de initiatiefnemer pas heel recent en ruim na de vergunningaanvraag de omwonenden benaderd. De ‘crowd’ wist hij wel te vinden als financier (gezien de publiciteit voor crowdfunding), maar het informeren van de buurt had kennelijk geen prioriteit. Ook de raad is allesbehalve proactief geïnformeerd door het college.

de inhoud
En dan het plan zelf. Een galerie in het pomphuis en de reinwaterkelder past hier qua gebruik binnen het bestemmingsplan (het pomphuis en de kelder heeft de bestemming Creatief grachtengebied), en lijkt een spannend nieuw gebruik van deze plek. De reinwaterkelder, een bijzondere plek, wordt zo toegankelijk.

Anders is het met het restaurant met terras en bar dat hier ook gerealiseerd zou gaan worden als het aan de nieuwe eigenaar zou liggen. Dat past niet in het bestemmingsplan, en heeft een heel andere ruimtelijke impact op de omgeving dan een galerie. BBN is kritisch op toename van de horeca in de stad, al helemaal in woongebieden, omdat dat o.a. voor geluidsoverlast kan zorgen. Het beoogde restaurant met buitenterras en bar op zo’n korte afstand van ligplaatsen voor woonschepen, hoger gelegen op de reinwaterkelder, zal grote consequenties kunnen hebben voor het woon- en leefklimaat, overdag maar ook in de avonduren en mogelijk ook de latere avonduren / begin van de nacht. Door het stemgeluid van de gasten in het restaurant en op het terras, door de installaties (ook van de keuken), door eventuele muziek, incidentele festiviteiten, het komen en gaan van gasten, etc.. Ook het parkeren van bezoekers (auto’s, fietsen) heeft impact op de omgeving.

Hier komt nog bij dat de aanbouw is bedoeld in een van de mooie groene randen van de binnenstad. Als belangenvereniging hechten we aan groen in de binnenstad, zijn we voor behoud en zo mogelijk uitbreiding van bestaande groenstructuren. Bouwen in deze groenstrook, past daar niet bij.

Voor BBN was het bovenstaande alle reden om een reactie te geven op de nu voorliggende aanvraag.

vervolg
Het college moet dus binnen een bepaalde termijn een beslissing nemen. De aanvraag zoals wij hem gezien hebben is echter nog niet compleet en bevat open einden. Een toets aan de parkeernormen heeft de eigenaar nog niet laten doen. Het akoestisch onderzoek, nodig om de geluidseffecten op de omgeving te kunnen beoordelen, is volstrekt onvoldoende. Nader onderzoek naar eventueel aanwezige vleermuizen moet nog plaatsvinden.

De gemeenteraad heeft aangegeven in het Delfts Kwartiertje van 9 september 2021 met de wethouder over het plan te willen spreken.

Voor de reactie van BBN, zie hier.

geplaatst op
18 juli 2021