Restaurant in de Buccaneer: update

restaurant

Zoals bekend is het voormalig depot van het legermuseum de afgelopen tijd getransformeerd tot een veelbelovende plek om nieuwe ondernemers tot bloei te laten komen.

In het complex is ook een restaurant beoogd. Diverse malen hebben we aandacht gegeven aan de ontwikkelingen rond de vestiging van dit restaurant. Bijna een jaar geleden, op 16 juni 2016, hebben B&W een omgevingsvergunning verleend voor vestiging van een restaurant. Een vergunning die beoogde rekening te houden met zowel de belangen van de exploitant als van omwonenden, waarbij wel horeca werd toegestaan, maar onder wat striktere condities dan normaal in de stad omdat het hier een woongebied betreft. En een vergunning met een afgesproken evaluatiemoment (zie hier).

Onlangs hebben B&W besloten de verleende vergunning te wijzigen. Aanleiding was een bezwaar van de Buccaneer tegen het voorschrift “na 22 uur worden er geen etenswaren meer verstrekt”. De bezwaarschriftencommissie gaf B&W mee dit punt te heroverwegen, omdat de Buccaneer aangaf het zo niet bedoeld te hebben: in de aanvraag stond dat de keuken om 22 uur zou sluiten. Volgens de Buccaneer had ze daarmee bedoeld dat er vanaf 22 uur geen bestellingen meer zouden worden opgenomen, niet dat er geen etenswaren meer verstrekt mogen worden.

B&W heeft de Buccaneer gevraagd aan te tonen dat dit voorschrift inderdaad zou leiden tot een onwerkbare bedrijfsvoering en onrendabele exploitatie. Uiteindelijk werd daartoe door de Buccaneer advies gevraagd van Koninklijke Horeca Nederland. De conclusie van deze organisatie: “Een relatief vroege sluiting van de keuken om 22:00 uur zal naar onze overtuiging een dusdanige impact op omzet en in het bijzonder het rendement hebben dat dit het verdienmodel onderuit haalt.”

Op basis van dit advies is het voorschrift “na 22 uur worden er geen etenswaren meer verstrekt” gewijzigd in “Bestellingen die voor 21.30 uur zijn gedaan en geregistreerd, mogen daarna nog worden uitgereserveerd”. De andere voorschriften wijzigen niet.

De gemeente realiseerde zich dat het voor omwonenden een gevoelig dossier betreft, en heeft de voorgenomen wijzigingen aan belanghebbende bewoners op een informatieavond eind maart - en later via een e-mail toen bleek dat veel mensen niet bereikt waren - toegelicht. Vanuit BBN waarderen we deze werkwijze.

Met deze wijziging gelden straks de volgende voorschriften in de nieuwe vergunning:

  • de betreffende plek mag worden gebruikt voor een restaurant, een terras en op eigen terrein een bijbehorend parkeerterrein (14 plaatsen), in afwijking van het bestemmingsplan.
  • het restaurant biedt lunch- en dinerfaciliteiten, en heeft geen caféfunctie.
  • de openingstijden: het restaurant kan open zijn vanaf 10 uur tot 24 uur; het terras tot 23 uur. Na 22 uur mogen geen nieuwe gasten meer worden binnengelaten, alleen bestellingen die voor 21:30 uur worden gedaan en geregistreerd mogen daarna nog worden uitgeserveerd. De gemeente motiveert dit als volgt: het is in het belang van omwonenden dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat gasten gelijktijdig vertrekken.
  • het geluid van het restaurant: er mag binnen minder luide muziek gedraaid worden dan gebruikelijk in horeca (70 dB(A) ipv 80 dB(A)) en er mag geen housemuziek of een vergelijkbare muziekstijl worden gespeeld. Deuren en ramen moeten gesloten blijven als er muziek wordt gedraaid (los van als een gast naar binnen of buiten wil – dat gaat via deur met geluidsluis) . Na 24 uur mag er geen muziek meer worden aangezet.
  • het geluid van het terras: het stemgeluid van bezoekers telt mee bij het bepalen van de geluidhinder (dat is bij terrassen aan de straat niet zo); als uit metingen blijkt dat er meer geluid wordt geproduceerd dan mag, zijn aanvullende maatregelen nodig.
  • het geluid van parkeren op het binnenterrein: autoportieren moeten voorzichtig worden gesloten (een lastige bepaling, want - anders dan de andere voorschriften - de exploitant gaat hier zelf niet over)
  • de plek van parkeren: er komen 14 parkeerplaatsen op eigen terrein voor auto’s van horecabezoekers, en 14 voor fietsen van horecabezoekers. De plaatsen moeten gerealiseerd zijn voordat het restaurant open kan gaan
  • er kunnen geen zogenaamde incidentele festiviteiten plaatsvinden. Dit zijn evenementen waarbij 15 dB(A) geluid extra is toegestaan.
  • anders dan bij reguliere horeca is er niet de mogelijkheid 12 keer per jaar ontheffing te krijgen om latere sluitingstijden te hanteren.
  • na een jaar of eerder indien daar aanleiding toe is zal met gemeente en omwonenden geëvalueerd worden in hoeverre er al dan niet toch knelpunten zijn. Dat kan leiden tot extra maatregelen

Ook de gemeenteraad is middels een brief op de hoogte gesteld van de wijziging van de exploitatiemogelijkheden in de vergunning.

geplaatst op
10 mei 2017