Raad help ons van die ongezonde mobiele dieselaggregaten en dieselpompen af

Voor het werk in de steeg tussen Rietveld nummers 120 en 178 is door de aannemer begin maart een eindje verder om de hoek op de Raam een werf ingericht. Op de werf bevonden zich een materiaalopslag, een keetwagen en een kantoorunit. Voor de elektriciteitsvoorziening van de kantoorunit en de keetwagen van de werf was een mobiel dieselaggregaat geplaatst in plaats van dat er een vaste (tijdelijke) stroomaansluiting was gemaakt. Dieselaggregaten geven geluids- en stankoverlast en hebben een grote CO2- en stikstofoxidenproductie. Wij hebben de gemeente reeds eerder bij projecten (o.a. herinrichting Rietveld en Vlamingstraat) gewezen op de ongewenste milieuaspecten van mobiele dieselaggregaten en dieselpompen.

Het Actieplan geluid 2019-2022 stelt dat voor een leefbare gezonde stad acceptabele geluidniveaus van wezenlijk belang zijn, en bepleit daarom bronmaatregelen omdat daar de grootste winst mee is te behalen. Het Klimaatakkoord vraagt om het reduceren van de CO2-uitstoot, vandaar dat een (vaste) elektrische aansluiting verreweg de voorkeur heeft boven stroom opwekken door middel van een dieselaggregaat. Delft heeft recent het Schone Lucht Akkoord getekend. Hierbij past het voorkomen van de uitstoot van roet- en stikstofoxiden door dieselaggregaten en -pompen. Delft heeft de mogelijkheid om bij aanbesteding van haar werken het gebruik van mobiele dieselaggregaten en dieselpompen te voorkomen. Dit hebben wij de gemeente in maart dan ook per brief verzocht.

Wij hebben inmiddels antwoord van de gemeente gekregen:”De Rijksoverheid onderzoekt in samenwerking met partijen hoe een ingroeipad ('routekaart') voor schoon en 0-emissie bouwmaterieel eruit kan zien en publiceert de resultaten in 2020. De gemeente zal zich voegen naar het tempo van dat ingroeipad van het Rijk en zal niet daarop vooruitlopend aanvullende maatregelen nemen ten aanzien van mobiele aggregaten.” Dit antwoord stelt ons niet alleen teleur, maar verbaast ons ook.

Met lef en durf
In het coalitieakkoord  Delft 2018 – 2022 staat onder het kopje Met lef en durf:

In Delft willen we het verschil maken. Dat doen we door lef en durf te tonen. De gemeente is een open overheid, die luistert en uitnodigt om mee te denken, maar we willen ook een overheid zijn die waar nodig regie neemt en een koers uitzet. Delft mag voorop lopen in vernieuwingen en projecten aanjagen en versnellen. Experimenten schuwen we niet: juist Delft kan een proeftuin zijn voor innovaties en ruimte bieden aan initiatieven uit de stad.

Naar ons idee is het nodig dat de gemeenteraad in dezen lef en durf toont. Daarom hebben wij per brief de gemeenteraad en in het bijzonder de collegepartijen onder verwijzing naar hetgeen onder het kopje Met lef en durf in het coalitieakkoord staat, verzocht het college te vragen structurele maatregelen te treffen opdat bij bouwactiviteiten in opdracht van de gemeente Delft geen mobiele dieselaggregaten en dieselpompen meer worden gebruikt.

Voor onze brief van maart aan het college zie hier.

Voor antwoord van het college zie hier 

Voor ons verzoek aan de gemeenteraad zie hier.

geplaatst op
24 mei 2020