Proef met fietsponton mislukt, tijd voor andere acties

In het kader van de proef tijdelijke fietsparkeerplaatsen in de binnenstad is er een ponton met 56 fietsenparkeerplekken afgemeerd aan Dertienhuizen. Wij hebben de proef geƫvalueerd en de uitkomst was negatief.

Wij hebben eerder over de proef bericht (zie hier) en hebben toen aangegeven grote twijfels te hebben of het ponton wel gebruikt gaat worden: de extra plaatsen aan de overkant op de Verwersdijk als onderdeel van de proef virtueel autoluwplus werden immers ook niet gevonden. Het leek ons verstandig om zelf een evaluatie uit te voeren, en dat hebben wij dus gedaan samen met de Winkeliersvereniging De Klis. De evaluatie vond plaats in het tijdvak zaterdag 17 augustus - zondag 1 september. Wij hebben daarbij aandacht besteed aan:

 • OWee van zondag 18 augustus - donderdag 22 augustus
 • Jazz Festival Delft op zaterdag 24 augustus en zondag 25 augustus
 • Evenementloze weekend zaterdag 31 augustus en zondag 1 september.

Uitvoeren evaluatie
Tijdens de OWEE zondag 18 augustus - donderdag 22 augustus hebben wij viermaal per dag het aantal fietsen op het ponton geteld.

kaartjeOp zaterdag 24 en zondag 25 augustus van het Jazz Festival Delft hebben wij niet alleen het gebruik van de fietsstallingplaatsen op het ponton bepaald, maar hebben wij ook tellingen in de omgeving gedaan. Dit om de invloed van het ponton op de parkeerdruk in de omliggende straten kunnen bepalen. De tellocaties zijn in het kaartje hiernaast met rood aangegeven Om deze telgegevens beter te kunnen interpreteren is er ook een week later geteld tijdens het evenementloze weekend zaterdag 31 augustus en zondag 1 september.

Uikomst evaluatie
De evaluatie leerde ons:

 • De fietsparkeerplaatsen op het ponton worden niet of nauwelijks gebruikt en dragen daardoor niet bij aan het oplossen van de fietsparkeerdruk in de omgeving.
 • De ervaring en de beleving van het ponton door de omgeving zijn negatief.
 • De helft van de reguliere stallingscapaciteit in het gebied wordt in beslag genomen door bewonersfietsen. Het gebied kent zeer veel verkamering, waardoor deze fietsen overwegend fietsen zijn als gevolg van verkamering. Een deel van deze fietsen is wrak of weesfiets.
 • Op een zaterdagmiddag en zondag zonder evenementen is er een tekort op Vrouwjuttenland, Choorstraat en Doelenplein van ca 100 plaatsen. Op zaterdagavond is er dan een tekort op het Doelenplein van ca 50 fietsparkeerplaatsen.
 • Op het drukste moment van het Jazzfestival, zaterdagavond, bedroeg het tekort op het Doelenplein ca 150 stuks.

Tijd voor andere acties
Het is duidelijk dat het ponton geen oplossing biedt, ook niet alleen bij piekdrukte. Wij hebben de evaluatie inmiddels aangeboden aan het college in afschrift aan de raad. Daarbij hebben wij om de fietsparkeerdruk daadwerkelijk te verminderen het volgende verzocht:

 • Het treffen van maatregelen op het gebied van verordeningen en bestemmingsplan om ongewenst bewonersparkeren tegen te gaan. Wij hebben u dit ook verzocht met referte b.
 • Met hoge frequentie wrak- en weesfietsverwijdering uit te voeren.
 • In de vergunning voor evenementen de verplichting op te nemen in voldoende tijdelijk extra fietsparkeercapaciteit op het feestterrein te voorzien, zodat de openbare ruimte in de omgeving niet verder wordt belast.
 • Na te denken hoe in het terrassenbeleid voorkomen kan worden dat ingebruikname van een deel van de openbare ruimte als terraszone en plaatsing van terrasuitstallingen, tot extra fietsparkeerdruk in de resterende openbare ruimte in de omgeving leidt.
 • Het realiseren van meerdere grote inpandige fietsenstallingen in de binnenstad, bijvoorbeeldĀ  onder de Markt.

Voor de gehele evaluatie inclusief de telgegevens per straatdeel zie hier.

geplaatst op
12 september 2019