Oplossing fietsstallingsprobleem mist daadkracht

Om het fietsparkeerprobleem in de binnenstad aan te pakken heeft het college in 2017 de Uitvoeringsagenda Fietsparkeren opgesteld. BBN heeft hier eerder aandacht aan besteed, waarbij ons hoofdbezwaar was dat het geen compleet plan is en daardoor het totale geconstateerde probleem helaas niet zal oplossen, zie ook hier)

Het college heeft in juni de stand van zaken naar de raad gestuurd met de brief Voortgang Fietsparkeren Delft - uitvoeringsagenda 2018 t/m 2021 (klik hier). Deze is besproken in de commissie Ruimte en verkeer van 9 juli en in de raadsvergadering van 11 juli. Uit de rapportage blijkt dat er nog weinig voortgang is gemaakt met het creëren van meer fietsparkeerplaatsen en maatregelen om het stallen meer te structureren. De rapportage bevat een nieuw element, namelijk fietsparkeerplaatsen op pontons in de grachten. Vanuit BBN hebben wij bij ter behandeling per brief het onderwerp “Fietsparkeernormen van toepassing verklaren voor alle vormen van wonen” ingebracht.

Fietsen stallen op pontons
Vanuit diverse geledingen in de stad werd er ingesproken op de commissievergadering van 9 juli. Alle insprekers hekelden het plan om als proef rond de OWEE bij drukke plekken in de binnenstad tijdelijk fietsparkeerboten in de grachten te plaatsen. De insprekers spraken onder meer over de ontsiering van de binnenstad, de beperking van de doorvaarbaarheid van de grachten en de veiligheid op het water die in het geding kan komen.

Stadsbelangen Delft was het roerend met de insprekers eens en sprak over een verschrikkelijk en onooglijk idee om fietspontons in de grachten te leggen. Ook de ChristenUnie zette vraagtekens bij de fietspontons op het water. Volgens de ChristenUnie is het fietsparkeren vooral een kwestie van monitoren, omdat het aantrekkelijk maken van fietsparkeren ook meer fietsen aantrekt. Daarnaast betoogde de ChristenUnie dat studentenhuisvesting altijd voorzien moet zijn van inpandige parkeerplekken voor fietsen.

Onafhankelijk Delft zei dat het probleem doordeweeks wel meevalt en dat vooral voor de piekmomenten oplossingen gezocht moeten worden. Fietsparkeren op het water is wat Onafhankelijk Delft betreft nog lang niet nodig. Volgens GroenLinks zouden pontons een uitweg kunnen bieden. De PvdA keek naar de lange termijn en betoogde dat Delft beter af zou zijn met een paar grote fietsenstallingen in de binnenstad, bijvoorbeeld onder de Markt. Wethouder Huijsmans beaamde dat dat een oplossing zou kunnen zijn, maar dat Delft dan voor financiering wel moet aankloppen bij het rijk en de MRDH. D66 wil een proef met fietspontons wel toestaan, maar dan moet dat experiment volgens die fractie wel goed geëvalueerd worden.

Motie “Geen fietsboten/pontons in de grachten”
Bij de behandeling van de rapportage in de gemeenteraad van 11 juli hebben Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en CDA de motie Geen fietsboten/pontons in de grachten ingediend. Zij vroegen hiermee het college de proef niet uit te voeren. Steun voor de motie was er verder alleen van de SP. De overige raadsfracties stemden tegen. De motie werd daarmee verworpen.

In de raadsvergadering liet de wethouder wel weten dat de proef met de pontons van augustus tot begin oktober duurt. Daarmee liet ze onder meer de fracties van de VVD en PvdA weten dat het om een tijdelijk experiment gaat. D66 verwacht daarna een goede evaluatie 

Wethouder Martina Huijsmans wilde in de commissievergadering Onafhankelijk Delft nog niet antwoorden op de vraag waar de pontons komen te liggen. Inmiddels is dit duidelijk; op 19 juli heeft het college met de brief Tijdelijke fietsparkeerplaatsen binnenstad (klik hier) bekendgemaakt waar de twee pontons komen te liggen. Een daarvan is in ons gebied bij Dertienhuizen. De fietsparkeerboten liggen er van woensdag 14 augustus 2019 tot en met woensdag 9 oktober 2019. Per ponton zouden ongeveer 40 tot 50 fietsen geparkeerd kunnen worden. Met deze proef wil de gemeente nagaan in hoeverre fietsparkeerboten een bijdrage kunnen leveren aan het tijdelijk opvangen van pieken. Om te beoordelen of pontons succesvol zijn, zullen de volgende aspecten worden bezien:

  • gebruik van de fietsparkeerboten;
  • de invloed op fietsparkeerdruk in aanliggende straten;
  • ervaring en beleving van omgeving.

BBN vindt de pontons ook ontsierend en zij kunnen ook geluidsoverlast geven voor direct omwonenden. En we hebben grote twijfel of de boot op Dertienhuizen wel gebruikt gaat worden: de extra plaatsen aan de overkant op de Verwersdijk als onderdeel van de proef virtueel autoluwplus werden ook niet gevonden. Een boot met 40 à 50 plaatsen is verder te weinig om te bezien of deze een reële verlichting van de parkeerdruk in de omgeving geeft. Daarnaast: is er een echte nulmeting gehouden? Ervaring en beleving van omgeving: hoe te meten? Opmerkelijk is dat de OWee organiatie in het fietsenplan de boten niet eens noemt (zie hier).

BBN ziet deze proef van het college niet als iets zinnigs, maar als iets doen voor de bühne. Het tekort aan fietsparkeerplaatsen is ruim 2000 stuks en zal naar verwachting alleen maar groter worden. Dit is alleen aan te pakken door inpandige stallingen met grote capaciteit te maken. Een onder de Markt zal een goed begin zijn.

Fietsparkeernormen van toepassing verklaren voor alle vormen van wonen
Via het Facetbestemmingsplan Parkeren zijn de gemeentelijke fietsparkeernormen onderdeel geworden van het ruimtelijke beleid. Deze gelden echter niet bij splitsing van een bestaande woning in kleine (on)zelfstandige eenheden of bij het verbouwen van een voormalig bedrijfspand tot (on)zelfstandige eenheden. En dat levert juist vaak veel geparkeerde fietsen op straat op; veel fietsen in de Choorstraat bijvoorbeeld zijn fietsen van bewoners. Daarom hebben wij het college per brief verzocht om de parkeernormen van toepassing te verklaren voor alle vormen van wonen (zie hier). Dit kan naar ons idee eenvoudig door het facetbestemmingsplan Parkeren op de volgende wijze aan te passen:

  • fietsparkeernormen van toepassing verklaren op alle vormen van wonen, en niet alleen nieuwbouw;
  • wonen in bestemmingsplannen te definiëren als zelfstandig wonen. Daardoor moet altijd een bestemmingsplantoets en dus een toets aan de fietsparkeernormen bij omzetting in onzelfstandige woningen uitgevoerd worden.

In de gemeenteraad van 11 juli is de wethouder door een aantal partijen verzocht dit conform onze brief op te pakken. De wethouder gaf aan dat dit niet kan, echter zonder aan te geven waarom niet. Wij verwachten dat bij het beantwoorden van onze brief het college wel de uitleg geeft waarom niet en tevens aangeeft hoe dan wel.  

geplaatst op
08 augustus 2019

Reacties

Door Marijke Faber (niet gecontroleerd) op
Een fietsparkeergarage onder de Markt lijkt mij geen goed idee. Je haalt daarmee de fietsers de Binnenstad in. Dat is destijds ook het argument geweest om geen autoparkeergarage onder de Markt te bouwen. Op de Phoenixstraat is een zee van ruimte om fietsen te parkeren in fietsnietjes. Veel goedkoper! Ook ander plekken aan de rand van de Binnenstad zijn geschikt. Fietsers gedragen zich te asociaal en zijn een gevaar voor de voetgangers. Er wordt niet gehandhaaft. Het wordt steeds drukker. Steeds meer buitenlandse studenten die de regels niet kennen. Er zijn bijna geen borden dat fietsers te gast zijn in het voetgangersgebied. Zie ook art, van Janneke Zomervrucht in Trouw 7-9-2009