Ontwikkelingen op het gebied van huisvuil ophalen

Een jaar geleden heeft de gemeenteraad unaniem de motie Naar een duurzaam, betaalbaar en dienstbare afvalscheiding in Delft aangenomen. Recent heeft de raad gekeken hoe het staat met het uitvoeren van de motie. Dat viel tegen. Voor de binnenstad zijn wel enkele vernieuwingen te melden. 

De raad draagt in de motie Naar een duurzaam, betaalbaar en dienstbare afvalscheiding in Delft het college op:

  • Om de methode van bronscheiding met Het Nieuwe Inzamelen (HNI) niet zonder meer in alle wijken in te voeren (zeker niet in de binnenstad en de wijken met veel hoogbouw en niet-grondgebonden woningen), maar óók de mogelijkheid te creëren voor nascheiding van de PMD- en restafvalstroom als alternatief.
  • Om de keuze voor (de mate van) bronscheiding en/of nascheiding in een wijk af te laten hangen van de betaalbaarheid, duurzaamheid en karakteristieken van de woonomgeving. Omgevingen met laagbouw en grondgebonden woningen lenen zich goed voor bronscheiding met HNI, maar binnenstedelijke gebieden en omgevingen met hoogbouw lenen zich juist goed voor nascheiding.
  • Afvalscheiding daarom per wijk op basis van een maatwerkaanpak in te richten, door te bepalen in welke wijken bronscheiding met HNI goed kan worden ingevoerd en waar nascheiding juist een duurzamer, betaalbaarder en dienstbaarder alternatief of aanvulling zou zijn.
  • Onze wensen voor de inzet van nascheiding van PMD- en restafval nu al meteen kenbaar te maken en mee te nemen in de (contract-)besprekingen met het bestuur van Avalex.
  • De raad periodiek te informeren over de voortgang van de gevraagde maatwerkaanpak.

Vorige maand is de stand van zaken van de uitvoering van de motie besproken in de raadscommissie Ruimte en verkeer. Hierbij bleek dat het college onverkort doorgaat met het invoeren met het HNI met bronscheiding in alle wijken van Delft behoudens de binnenstad. Volgens planning moet voor het zomerreces 2022 heel Delft over zijn op het nieuwe systeem van gescheiden afval inzamelen. De huidige contracten die Avalex heeft met zijn afnemers van het ingezamelde huisvuil lopen per 31 december 2021 af. Bij het opnieuw aanbesteden zal door Avalex ook gevraagd worden om een offerte voor nascheiding. Volgens het college zal dan pas dan bekend zijn wat de (extra)kosten van nascheiding zijn. Voor de duidelijkheid: de nascheiding betreft alleen PMD uit restvuil. Glas, papier en GFT blijven dus altijd apart ingezameld. Voor glas en papier is dat geen probleem daar dit schoon afval is. GFT is vies afval en het is jammer dat hier nog geen goede oplossing voor is gevonden. Het college motiveerde het nu gewoon doorgaan met het invoeren van HNI onder andere met: stel dat er na 2022 nascheiding komt voor PMD dan hoeven alleen maar de PMD-bakken omgestickerd te worden naar restvuil.

De plannen voor de binnenstad
Wij hebben geïnformeerd bij de gemeente wat de plannen zijn voor de aanpak in de binnenstad. De gemeente gaf aan dat er op dit moment wordt gekeken naar een combinatie van de InzamelHelden, de citybarge en extra (ondegrondse) containers.

De InzamelHelden
De gemeente, Avalex en de InzamelHelden zijn vorig jaar november gestart met een proef op de Beestenmarkt, Broerhuisstraat, Burgwal, Markt en Kerkstraat. Op drie momenten in de week worden GFT, PMD, OPK en restafval door de InzamelHelden met een elektrische bakfiets opgehaald. Bewoners en ondernemers die mee kunnen doen met de proef zijn hiervoor persoonlijk benaderd. Met een app geven zij aan de InzamelHelden aan wanneer zij willen dat een bepaalde afvalsoort wordt opgehaald. In opdracht van Remondis (een van de commerciële partijen die bedrijfsafval inzamelen) zamelen de lnzamelHelden al ruim een jaar bij een aantal bedrijven in de binnenstad het bedrijfsafval in.
De proef duurt tot eind november 2020. Als de evaluatie positief is zal er opgeschaald worden naar wellicht het gehele autoluwplusdeel van de binnenstad,

Citybarge
Dit najaar gaat er een proef plaatsvinden in de binnenstad met de zogenaamde citybarge. CityBarge, de start-up die het concept bedacht en ontwikkeld heeft, probeert het vervoer in de binnensteden van de weg naar het water te verplaatsen, door met een systeem van een elektrische duwboot, duwbakken en drijvende minihubs, zie de afbeelding boven het artikel, verschillende logistieke stromen in de steden op te pakken zoals bevoorrading van bedrijven en detailhandel of het inzamelen van (huis)vuil. In Delft betreft de proef het inzamelen van huisvuil. De afvalstations kunnen op verschillende plekken afgemeerd worden. Voor het vinden van de locatie wordt een app ontwikkeld. Vulgraadsensoren kunnen aangeven wanneer de bak vol begint te raken zodat deze tijdig kan worden gewisseld. Een combinatie tussen de citybarge en de Inzamelhelden ligt voor de hand.
De citybarge is tot stand gekomen in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, Gemeente Delft, CityBarge, City Hub, en Skoon. Ook wordt CityBarge ondersteund door partners Nokia, Dell EMC, SPIE en Innotractor. Klik hier voor een voor een kort filmpje over de citybarge.

Ondergrondse containers
De gemeente doet onderzoek naar locaties waar ondergrondse containers aangelegd kunnen worden zonder dat deze conflicteren met ondergrondse kabels, leidingen of archeologische resten. BBN is een groot voorstander van containerparkjes in de wijk zodat eenieder op elk gewenst moment zijn gescheiden afval kwijt kan. Dit omdat in veel huizen in onze buurt geen plek is om de bij het HNI behorende mini-kliko’s kwijt te kunnen.

geplaatst op
10 oktober 2020
Tags: