Nieuwjaar 2019: toespraak van de voorzitter

Het nieuwe jaar 2019

Welkom bij onze derde Nieuwjaarsreceptie op deze mooie locatie aan het Doelenplein. Evenals vorig jaar maken we gebruik van deze bijzondere plek in ons deel van de binnenstad. Voor degene die hier voor het eerst zijn: hotel de Plataan is bijzonder: ecologisch, groen, fairtrade en ook zeer sfeervol.

Vroeger, in de vorige eeuw, was dit gebouw onderdeel van de grote telefooncentrale van de PTT - wie weet nu nog waar die afkorting voor staat….

...in de zaal wordt geroepen putje graven, tentje bouwen, tukkie doen..

Tijdens het bouwrijp maken van het terrein Schuttersstraat en Vaandelstraat moest er voorzichtig gewerkt worden wegens de wirwar aan telefoonkabels.

Nu de binnenstad steeds meer in trek gekomen is bij de toeristen en bewoners van de buitenwijken is het Doelenplein steeds meer een bruisend deel van de binnenstad geworden, met horeca en terrassen. Tussen de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Delft, de Gemeente Delft, de Politie en de drie belangenverenigingen van de binnenstad is er een convenant over spelregels tussen bewoners en horeca om overlast te voorkomen. Het is jammer dat het afgesproken overleg het afgelopen jaar nauwelijks heeft plaats gevonden. De discussie over de evenementen en met name de incidentele festiviteiten verliep stroef. Nu worden aanwonenden van horecapleinen betrokken bij de invulling van de afspraken over evenementen. Ook dit jaar blijven we in gesprek met elkaar.

Wat we (bestuur en werkgroepen) allemaal ondernomen en beleefd hebben zal uiteengezet worden in ons jaarverslag. Wat voor de een een hoogtepunt was, was voor de ander een niemendalletje.

Een nieuw begrip deed de intrede namelijk: VERKAMEREN. Wie weet niet wat dat inhoud?

...grote verontwaardiging in de zaal, want velen kennen het fenomeen inmiddels uit de directe omgeving...

2019


Samen met andere bewonersorganisaties hebben we zowel het college van B&W als de raadsfracties bewerkt om adequate regelgeving te ontwikkelen. Maar ja dat is moeilijk vanwege het feit van mogelijke inperking van het eigendomsrecht. Het is toch gelukt en afgelopen december is er een eerste evaluatie geweest met de georganiseerde bewonersgroepen. Het bestuur wordt geholpen door meldingen van bewoners over het verkameren van woningen.

Een ander thema was afval. Nog steeds is er een discussie over het anders inzamelen van afval. We, het bestuur en de werkgroep, blijven in overleg met de gemeente en Avalex. De bewoners van het Rietveld en Vlamingstraat zijn er nu bekend mee dat afval niet meer aan huis wordt opgehaald, maar niet de nieuwkomers.

Autoluwplus
In het autoluwplusgebied van de binnenstad wordt veelvuldig door auto’s met een ontheffing geparkeerd terwijl dit niet is toegestaan. Dit leidt tot overlast en onveilige situaties in dit krappe verkeersgebied. Daar hebben wij zoals eerder bericht in onze Nieuwsbrief een brief over naar het college gestuurd. Inmiddels heeft het college ons een antwoord gestuurd i.a.a. de gemeenteraad. De raad heeft dit antwoord besproken in de vergadering van de commissie Ruimte en verkeer van 13 december. Tijdens deze commissievergadering blijkt weer dat elk raadslid telt ongeacht de partijkleur. Het informeren van raadsleden is erg belangrijk, ook over dit soort technische onderwerpen.

Openbare ruimte
De discussie over het gebruik van de openbare ruimte gaat door. Iedereen heeft wel een belang om gebruik te maken van de openbare ruimte, zoals winkeliers met allerlei uitstallingen, de horeca ondernemers met terrassen, de fietsers die overal hun fiets neer zetten, en ook de automobilisten die vinden dat er voldoende parkeerplaatsen moeten blijven, voetgangers en niet in de laatste plaats kinderen, die zorgeloos door de binnenstad willen dwalen.

Verkiezingen
Vorig jaar waren er gemeenteraadsverkiezingen. Dit jaar zijn er drie verkiezingen namelijk voor Provincie, Waterschap en Europa. Denk nou niet “wat heb ik daarmee te maken”. De Provincie heeft invloed op geldstromen die naar de gemeenten gaan. Het waterschap zorgt voor het water, zowel kwantiteit (droge voeten) als kwaliteit (zuivering  en waterkwaliteit oppervlaktewater, denk aan kroos). En als laatste Europa, belangrijk voor allerlei zaken: zoals verkeer, milieu, natuur en recreatie. Er is Europees geld, dat door provincies aangevraagd kan worden om geoormerkt doorgesluisd te worden naar gemeenten en waterschappen. Dus mijn advies: ga bewust stemmen.

Harmonie
Ook de komende jaar streven we streven naar harmonie, maar dat lukt niet altijd, want belangen zijn soms te verschillend. De panden binnen ons gebied zijn geliefd door een veelvoud van gebruikers. Denk aan wonen, winkels, horeca, theaters, bioscopen, ateliers, bedrijven, zorginstellingen en kantoren. De gebruikers van de panden zijn niet altijd eigenaar. Eigenaren wonen soms in het buitenland, en zijn dan moeilijk aanspreekbaar

BBN bijeenkomsten
Vier keer per jaar is er een bijeenkomst in het zaaltje aan het Rietveld nummer 118. Het is geen buurthuis, maar we voelen ons daar toch prima thuis.

Wat is het komende jaar belangrijk? Doorgeven van informatie aan jullie en natuurlijk ook aan overheden. Maar wij willen ook informatie van jullie. Met hulp van onze gemeenteraadsleden in Delft en leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland, gaan we aan de slag met ? . . . . . . .

Vul zelf maar in!

Joop Gravesteijn

2019

geplaatst op
21 januari 2019
Tags: