Nieuw college Hoogheemraadschap van Delfland

Op 25 mei hebben de onderhandelaars van BBB, VVD, CDA/CU-SGP en Natuurterreinen, samen met de fracties van Ongebouwd, BVNL en JA21, een coalitieakkoord bereikt: ‘Water voor Mens en Natuur. Een trendbreuk in waterbeheer.’

In dit akkoord staan afspraken waar de partijen zich aan verbinden. Het nieuwe college van Delfland bestaat uit bestuurders van BBB (Robert Tieman), VVD (Peter Ouwendijk), CDA/CU-SGP (Manita Koop) en Natuurterreinen (Stijn van Boxmeer).

Deden in de vorige zittingsperiode alle partijen mee in de coalitie (zie hier), nu is sprake van een meerderheidscoalitie.

De ondertitel “Een trendbreuk in waterbeheer” verwijst onder andere naar de veranderende positie van het waterschap als gevolg van de landelijke richtlijnen uit de Kamerbrief ‘Water & Bodem Sturend’. Hierin staat:

“inmiddels lopen we steeds vaker tegen de grenzen van het water- en bodemsysteem aan. Bodemdaling en lage waterstanden zorgen voor veel schade aan funderingen van gebouwen en extra onderhoud aan wegen en spoorwegen. Voldoende goed drinkwater is niet langer vanzelfsprekend. Het voortbestaan van planten- en diersoorten staat onder druk. De kwaliteit en beschikbaarheid van water en bodem hebben grote invloed op onze scheepvaart, landbouw, energievoorziening, industrie en natuur. Bovendien zet het veranderende klimaat alles op scherp.” […]”Door water en bodem sturend te laten zijn in de ruimtelijke ordening, kunnen we in Nederland ook in de toekomst met een ander en grillig klimaat blijven leven, wonen en werken. In een veilige omgeving, met een gezonde bodem, voldoende en schoon water.“

De brief noemt alvorens hiertoe richtlijnen te geven  een aantal uitgangpunten waaronder

  • Niet afwentelen op toekomstige generaties. Dat betekent nu rekening houden met belasting van bodem en water, klimaatverandering én met toekomstige beheerkosten. Het goed behandelen van de bodem nu, zorgt er bijvoorbeeld voor dat de bodem voor volgende generaties geschikt blijft om gewassen op te verbouwen.
  • Niet afwentelen naar andere gebieden of functies. Dat betekent dat een actie op de ene locatie (denk aan bebouwing, grondwateronttrekking of inzet van gewasbeschermingsmiddelen), niet mag leiden tot een onbedoeld effect elders (wateroverlast, verdroging van natuurgebieden of vervuiling van water). Omdat invloed op uitzonderingen hierop mogelijk. We hanteren maatwerk, zodat ook in de toekomst de verschillende belangen worden afgewogen.
  • Niet afwentelen van privaat naar publiek. Dat betekent onder meer bij investeringen voldoende rekening houden met klimaatverandering, bodemdaling, grond- en watervervuiling en het natuurlijke waterbergende vermogen van de bodem en met de kosten die daaraan verbonden zijn. Door oog te hebben voor kosten van de gehele levenscyclus creëren we zoveel mogelijk waarde voor het geïnvesteerde geld. Niet alleen waarde voor vandaag, maar ook voor morgen.

Een andere trendbreuk is volgens het coalitieakkoord het onderwerp waterkwaliteit. Dit onderwerp is het meest uitgebreide in het akkoord. Dit moet leiden tot het voldoen aan de Europesche KaderRichtijn Water (KRW-richtlijn) in 2027. Het Hoogheemraadschap van Delfland werkt al vele jaren aan het kunnen voldoen aan de KRW-richtlijn, echter nog niet met voldoende resultaat. Wij hebben in de maatregelen in het akkoord geen echt nieuwe maatregelen kunnen vinden behoudens de volgende. Er gaat onderzocht worden of het mogelijk is door een aanpassing van de stroomrichting van het water, de verspreiding van chemische stoffen en nutriënten te verminderen.

Wij hopen van harte dat het coalitieakkoord gaat werken en dat er echt sprake is van een trendbreuk in het waterbeheer, maar eerst zien en dan geloven.

Voor het nieuwe collegeakkoord, zie hier

geplaatst op
10 juni 2023