Meldpunt horecaoverlast: mooi voorbeeld van polderen

In 2014 is het convenant horecaoverlast ondertekend. Sindsdien is er een meldpunt voor klachten over met name geluidsoverlast van horecabedrijven, dat de politie bemenst via 0900 8844.

Totstandkoming convenant
Aanleiding voor het convenant was een herziening van het terrassenbeleid. Momenteel speelt opnieuw een actualisatie van het terrassenbeleid, dus goed om nog eens terug te kijken.

In 2013 werkte de gemeente aan een nieuw terrassenbeleid. Voor bewoners was van belang dat de woonfunctie meer en meer onder druk stond door overlast door horeca. Bewoners wilden de openingstijden van de terrassen in de discussie betrekken. De vertegenwoordigers van de horeca pleitten voor 1 uur ’s-nachts. Bewoners vonden dat in algemene zin te laat, en pleitten voor differentiatie tussen gebieden, aansluitend op het recent vastgestelde bestemmingsplan waar nadrukkelijk een onderscheid werd gemaakt tussen verschillende soorten sfeergebieden in de binnenstad. In woongebieden zouden terrassen dan om 23 uur moeten sluiten. De horeca zag een differentiatie niet zitten. De verwachting was dat de burgemeester als compromis 24 uur zou voorstellen, maar afgesproken werd – mede op voorstel van de gemeenteraad - dat partijen onderling zouden kijken of toch een andere oplossing mogelijk was. 

Als bewonersorganisaties vonden we het het belangrijkste dat de toenemende horecaoverlast zou worden aangepakt, en realiseerden we ons ook dat de goede ondernemers niet onder de kwade moeten lijden. Daarom wilden we meegaan in een oplossing met overal 1 uur ‘s-nachts als uiterlijke sluitingstijd van de terrassen, mits er wel meer werd gedaan om overlast te voorkomen. Uitgangspunt voor ons was om bewonersvriendelijke horeca de ruimte te laten, mits de koepel van horecaondernemers (KHN afdeling Delft) verantwoordelijkheid zou nemen voor het tegengaan van horecaoverlast door individuele bedrijven.

Daaruit kwam het convenant horecaoverlast voort, dat op 19 juni 2014 werd gesloten tussen de drie grote bewonersorganisaties van de binnenstad, KHN afdeling Delft, de gemeente en de politie Haaglanden. Zie ook hier.
KHN afdeling Delft beloofde in het convenant o.a. ondernemers aan te spreken op het gedrag van gasten,  ondernemers te adviseren over het gebruik van geluidsbegrenzers (bij muziek binnen of op het terras), een bewustwordingscampagne te voeren gericht op het voorkomen van overlast door bezoekers (inclusief o.a. stoeprokers). En verder zou er per gebied een ambassadeur worden aangewezen die als troubleshooter zou optreden.  In algemene zin beloofde de horeca maatregelen te nemen om geluidsoverlast tegen te gaan. We spraken verder af dat er een 24/7 meldpunt kwam, waar omwonenden kunnen een melding kunnen doen bij eventuele overlast. De politie biedt hiervoor het bekende nummer 0900-8844 aan, om meldingfen te registreren en af te handelen.
De voortgang van de afspraken, inclusief de resultaten uit het meldpunt, werden periodiek besproken. De laatste jaren is dat overleg gestopt. De bedrijven waarover een klacht wordt ingediend worden nog wel aan KHN doorgegeven, die daarop acteert door leden aan te spreken. Als bewonersorganisaties krijgen we die meldingen niet meer door. Wel ontvangen we momenteel jaarlijks een rapportage. Daarin staat algemene informatie over meldingen. en specifieke casussen die afgelopen jaar extra aandacht kregen.

Situatie veranderd?
Sinds 2014 is een aantal dingen veranderd, waardoor de kans op overlast is toegenomen. Het verbod binnen te roken leidt tot toename van het gebruik van de buitenruimte van horecabedrijven. Daar komt bij dat klimaatverandering het buitenseizoen heeft verlengd: mensen kunnen langer van een terras gebruik maken. En `door de terrasverwarming die meer en meer wordt neergezet kunnen terrassen ook in de winter gebruikt worden, ook door rokers. Dat tegenwoordtig dan de geluidsnormen uit het activiteitenbesluit ook gelden voor het stemgeluid van de bezoekers van het terras (zie hier), lijkt nog geen punt voor handhaving.

Zou een differentiatie in sluitingstijden van terrassen niet meer recht doet aan de verschillende sfeergebieden uit het bestemmingsplan, nu het gebruik intensiever is geworden? Terrassen op horecapleinen zouden dan een andere sluitingstijd kunnen hebben, dan terrassen elders in de binnenstad.

Wat blijft is dat de horeca zelf verantwoordelijkheid moet blijven nemen om overlast te voorkomen: "Denk aan de buren". Wat dat betreft is het convenant nog even actueel als 9 jaar geleden, en zijn we blij met het meldpunt en de eruit voort komende acties.

geplaatst op
22 juli 2023