Meer doen tegen huisjesmelkers

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag te voorkomen. Met de inwerkintreding van de Wet goed verhuurderschap gelden landelijke eisen. Gemeenten krijgen een belangrijke rol in het handhaven hiervan.

De wet heeft betrekking op zowel  verhuurders als verhuurbemiddelaars en gaat in op: 

  • Het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie
  • Het voorkomen van een te hoge waarborgsom en onredelijke servicekosten
  • De plicht om de huurovereenkomst op schrift te stellen
  • De plicht om de huurder  een aantal zaken te informeren, bijvoorbeeld over de eigen rechten en plichten (zoals de huurprijsregulering).
  • Een verbod op het vragen van dubbele bemiddelingskosten.

Gemeenten zijn bij private verhuurders en verhuurbemiddelaars verantwoordelijk voor het toezicht en het handhaven van de algemene regels en de verhuurvergunning. In het geval van woningcorporaties doet de Autoriteit Woningcorporaties toezicht en handhaving.

Delft heeft hiertoe inmiddels een Huurteam; als pilot wordt dit uitgevoerd door een externe partij (Steenvlinder). Het Huurteam pakt private verhuurders aan die willens en weten te hoge huren vragen of slecht onderhoud uitvoeren. Daarnaast helpt het Huurteam huurders om een eerlijke huurprijs te krijgen. Er wordt een controle gedaan middels een woningopname waarbij wordt gekeken naar de huurprijs, onderhoudsgebreken, servicekosten en het huurcontract. Komt het Huurteam misstanden tegen - zoals onderhoudsgebreken of wanneer de huurprijs niet in overeenstemming is met de maximale huurprijs - dan heeft de huurder recht op een (tijdelijk) huurverlaging (totdat de gebreken verholpen zijn). Het Huurteam probeert namens de huurder eerst minnelijk te schikken met de particuliere verhuurder. Als de verhuurder niet wil schikken dan start het Huurteam een procedure bij de Huurcommissie. Dit valt onder de vervolgtrajecten. In dit hele traject heeft de huurder een eigen zaakbehandelaar en daarmee een eigen aanspreekpunt. De evaluatie  van de pilot zal in het vierde kwartaal van 2024 gedaan worden, om te kijken hoe verder te gaan. Zie voor meer informatie over het huurteam hier.

Uiterlijk 1 januari 2024 komt er ook een meldpunt voor klachten over ongewenst verhuurgedrag. De gemeente kan naar aanleiding van een melding vervolgens zelf handhaven of, als dat niet mogelijk is, de melder hulp bieden bij het vinden van de juiste instantie waar hij verder geholpen kan worden.

De wet biedt ook de mogelijkheid een verhuurvergunning in te stellen in gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat. Daarmee kan de gemeente in deze gebieden extra eisen stellen aan verhuurders over onderhoud en de huurprijs van een gereguleerde zelfstandige huurwoning. Als DOBB (de samenwerkende Delftse bewonersbelangenorganisaties) hebben we in onze reactie op de Woonvisie gepleit voor een actieve benadering van deze nieuwe mogelijkheid. We zijn blij dat de gemeente aangeeft de meerwaarde van deze vergunning in 2024 te verkennen, en zal worden meegenomen in de evaluatie van het Huurteam.

Zie de informatie aan de raad hier.

geplaatst op
25 november 2023