Inspraak op concept Mobiliteitsprogramma Delft 2040

Het college heeft in juli het concept Mobiliteitsprogramma Delft 2040 (MPD) ter inzage gelegd. Het MPD mist een aantal voor de binnenstad belangrijke elementen, daarnaast leidt het tot een aantal voor de binnenstad ongewenste ontwikkelingen. BBN heeft daarom een inspraakreactie ingediend.

Het mobiliteitsprogramma bestaat uit twee delen. Het eerste beschrijft de visie op mobiliteit tot 2040 en hoe dit vertaald wordt in het mobiliteitsbeleid voor de komende jaren. Het tweede deel is een uitvoeringsplan dat beschrijft welke acties en projecten er de komende jaren concreet gedaan gaan worden. Dit deel gaat met enige regelmaat geactualiseerd en aangevuld worden (met nieuwe projecten).

Op het concept MPD kon een reactie gegeven worden door de inwoners van Delft conform de beschreven processen in de planwet Verkeer & Vervoer. Dat hebben wij dus gedaan. De gemeente zal naar aanleiding van de ontvangen reacties een nota van antwoord opstellen, en waar nodig zal het concept MPD worden aangepast. Daarna kan het proces van vaststelling van het definitieve MPD door het college en vervolgens door de raad plaatsvinden, uiterlijk in het 4e kwartaal van 2020.

Vooruitlopend op de vaststelling van het MPD heeft het college de Parkeertransitie naar de raad gestuurd en de raad heeft vlak voor de zomer over de parkeertransitie besloten. Wij hebben onze inhoudelijk en procedurele bezwaren tegen de Parkeertransitie bekend gemaakt bij college en raad, zie hier.

Onze reactie
Naar aanleiding van het concept mobiliteitsprogramma hebben wij een enquête onder de leden gehouden over fietsen, ontwikkeling mobiliteit en autoparkeren. Over de resultaten van de enquête hebben wij u eerder bericht, zie hier. Mede op basis van de enquête-uitslag hebben wij onze reactie richting gemeente opgesteld. De kern van onze reactie is als volgt.

Fietsroutes.
Het MPD kent geen fietsroutes in de binnenstad. Dit is een groot gemis. Fietsers en voetgangers conflicteren veel, zeker in het autoluwplus deel. Fietsers kunnen soms niet doorrijden maar willen dit wel, bijvoorbeeld omdat ze onderweg zijn naar het station. Dat zorgt voor onveilige situaties. Duidelijke en aantrekkelijke fietsroutes door de binnenstad in het bijzonder rond het autoluwplusdeel zowel oost-west als noord-zuid zullen sterk bijdragen aan oplossen van het probleem, door fietsers te verleiden die routes te nemen. Wij vragen in het bijzondere aandacht voor (1) het inrichten als fietsroute van het traject Oude Langendijk – Peperstraat - Binnenwatersloot en (2) de fietsverbinding Plantagebrug - Dirklangendwarsstraat.

Fietsparkeren.
Het MPD geeft aan niet meer uit te willen gaan van de piekbelasting op zaterdag in de binnenstad. Dit betekent dat op het drukste moment van de week, ook wat voetgangers betreft, er niet voldoende fietsstallingscapaciteit is voor een hoeveelheid fietsen. Deze fietsen moeten dan maar ergens (?) neergezet worden. Dit is voor de leefbaarheid en veiligheid en gastvrijheid onacceptabel. Onze wens is inpandige of ondergrondse fietsenstallingen aan de rand van het autoluwplus deel van de binnenstad. Een fietsenstalling onder de Markt direct naar de fietsroute over de Oude Langendijk vinden wij ook een goede optie.
Een belangrijk deel van de op staat geparkeerde fietsen zijn fietsen van bewoners van de binnenstad. Dit aantal fietsen blijft steeds toenemen omdat er geen wettelijke eisen zijn voor het creëren van fietsstallingscapaciteit bij het maken van woonruimte in bestaande gebouwen en daarvan is over het algemeen sprake in de binnenstad; het gaat dan om kamergewijze bewoning en ook opdeling van panden in woonappartementen. Gemeentelijke regelgeving dienaangaande is daarom benodigd.
Een ander deel van de op straat geparkeerde fietsen, scooters en brommers zijn van bezorgbedrijven in de binnenstad, die in aantal alleen maar toenemen. Geregeld parkeren deze op de stoep (b.v. Peperstraat, Binnenwatersloot, Oude Langedijk), waardoor de doorgang geblokkeerd wordt voor voetgangers. Ook hier is gemeentelijke regulering noodzakelijk.

Meer veilige en autoluwe binnenstad
Wij willen graag een meer veilige en autoluwe binnenstad. Dit kan bereikt worden door minder autoverkeer van buiten de binnenstad in de binnenstad. Het MPD besteedt hier geen aandacht aan en dat is niet goed. Het MPD zet in op minder parkeren door inwoners van de binnenstad. Dit onderwerp uit het MPD is uitgewerkt in de Parkeertransitie. De parkeertransitie is echter voor de binnenstad slecht kwantitatief onderbouwd en, indien volgend jaar zoals gepland de zuidwestelijke binnenstad autoluwplus wordt gemaakt, is er naar ons inzicht geen ruimte meer in de parkeergarages beschikbaar voor de bewoners van de noordoostelijke binnenstad. Een oplossing kan gevonden worden door een deel van de capaciteit van de Marktgarage te bestemmen voor de bewoners van de noordoostelijke binnenstad.
Het tekort aan parkeerplaatsen voor bewoners leidt tot veel zoekverkeer in ons gebied. Op de Paardenmarkt mag geparkeerd worden door bezoekers van de binnenstad, dit geeft veel verkeersoverlast. Beide problemen zijn op te lossen door de Paardenmarkt alleen te bestemmen voor bewonersparkeren.

Openbaar vervoer
De binnenstad kent nu een Delfthopperlijn. Nu voor dit concept gekozen is, zouden ook de voordelen gebruikt moeten worden en dat is meer mogelijke stopplaatsen dan de oude bushaltes. Dat maakt de bus toegankelijker voor mensen die slecht ter been zijn. Dit zal tevens bijdragen aan het minder gebruiken van de personenauto en daardoor een meer autoluwe binnenstad. Meer in het algemeen vragen we een visie op mobiliteit voor ouderen.

Deelfietsen, deelscooters en dergelijke
Zoals in meerdere steden zien we ook in Delft dat het ongereguleerd aanbieden van freefloatingsystemen in de openbare ruimte voor overlast zorgt. Wij geven daarom de voorleur aan het roundtripsysteem (deelsystemen op een vaste plek) met vaste plekken niet in, maar aan de rand van de binnenstad.

Duurzame mobiliteit
Het MPD geeft aan dat in 2025 alle verbrandingsmotoren voor vracht- en bestelauto’s zijn verdwenen uit de binnenstad. Als oplossing wordt genoemd een goede stadslogistiek en de aanwezigheid van logistieke hubs in (of in de nabijheid van) Delft. Op dit moment is het al zeer druk in de binnenstad met vrachtwagens en busjes. Als de vrachtwagens en busjes alleen maar worden vervangen door kleine vervoermiddelen zal de drukte en het fysieke ruimtebeslag extreme vormen aannemen. Als randvoorwaarde voor de stadslogistiek moet daarom gelden dat deze het aantal voertuigbewegingen in de binnenstad laat afnemen. Wij missen verder in het MPD het weren van bromfietsen met verbrandingmotoren in de binnenstad.

Voor onze gehele reactie zie hier.

geplaatst op
07 oktober 2020