Incidentele festiviteiten: een weerbarstig dossier

De regeling voor incidentele festiviteiten maakt het ‘inrichtingen’, in de praktijk horecabedrijven, mogelijk om een aantal keren per jaar extra ‘herrie’ te produceren, waardoor omwonenden een hogere geluidsbelasting moeten ondergaan dan normaal wettelijk geborgd is in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een horecabedrijf dat akoestisch niet goed geïsoleerd is, wordt zo de gelegenheid gegeven toch een muzikant meermaals versterkte muziek te laten maken in het bedrijf – de buren moeten dat dan accepteren. In Delft is het sinds ruim een jaar ook mogelijk onder deze regeling buiten, dus op het terras van een horeca inrichting, versterkte muziek te laten horen dat boven de reguliere geluidsnormen uit gaat. De direct omwonenden en naburige ondernemers moeten ook dat dan accepteren.

De huidige regeling is begin 2018 in werking getreden; over de inhoud van de regeling schreven we eerder op de site, zie hier. Daarvoor was het beleid in Delft conform dat van de meeste andere gemeenten strenger, maar werd er niet op gehandhaafd. Met als een van de gevolgen cumulatie van (onduldbare) geluidshinder, met name voor omwonenden, maar ook voor ondernemers, van en in de buurt van de horecapleinen waar geregeld illegaal bandjes op terrassen optraden. Met het meer mogelijk maken binnen de regeling in de APV, is afgesproken meer aandacht te besteden aan handhaving. Elke ondernemer krijgt 12 punten die hij kan inzetten voor activiteiten om meer geluid te maken dan normaal is toegestaan. Als die activiteiten buiten plaatsvinden of later op de avond, kost het meer punten. Bovenop die 12 punten, zijn er enkele dagen aangewezen voor ‘collectieve festiviteiten’. In 2019 ging het om 5 dagen, waaronder de avond voor Koningsdag en de het tweedaagse bluesfestival. Op die dagen kan elke horecaondernemer extra geluid laten horen, zonder dat dit punten kost.

Vanuit enkele horecabedrijven in de binnenstad en hun achterban (bezoekers, muzikanten) kwam in 2018 veel kritiek op de regeling. Delft zou een slaapstad zijn geworden, de stad zou niet meer bruisen. Een karikatuur, want er wordt natuurlijk nog steeds veel in Delft georganiseerd. Wat alleen niet meer kon, was wekelijks muziek op een terras: in het oude systeem ook illegaal, maar toen gedoogd. Bewoners zouden ook meer live muziek willen. Maar “omwonenden” zijn iets anders dan “bewoners”. Cumulatie van overlast voor omwonenden voorkomen, was een van de redenen voor de verduidelijking van het beleid. De vormgeving van de regeling zou ondernemers verder ontmoedigen er gebruik van te maken. Dat laatste was voor het college reden om in 2019 wel een wijziging aan te brengen in de regelgeving, namelijk de mogelijkheid om een festiviteit te annuleren (met name relevant bij slecht weer en een activiteit die buiten was gepland). Als dit minimaal 24 uur van te voren gebeurt, kost het geen punten.

Verder is afgesproken tot een evaluatie over 2018 in 2019. Als onderdeel van de evaluatie is de mening van de betrokken belangenorganisaties gevraagd (bewoners en horeca), en konden ook mensen vanuit de stad reageren. De evaluatie stelt voor het systeem grotendeels te continueren. Eén wijziging wordt voorgesteld: de termijn van melden dat een festiviteit gaat plaatsvinden wordt teruggebracht van 14 dagen naar 10 dagen. Verder wordt aanbevolen een tool te ontwikkelen die voor bewoners, ondernemers en medewerkers van de gemeente inzicht geeft in alle activiteiten die in de stad plaatsvinden.

BBN vindt dat deze evaluatie zorgvuldig is uitgevoerd. De regeling voor incidentele festiviteiten is afgesproken als onderdeel van de bredere discussie over binnen de perken houden van overlast van en door horeca en evenementen voor inwoners. Ze is gebaseerd op een bindend advies van de Omgevingsdienst Haaglanden aan de bewonersbelangenverenigingen van de binnenstad en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Delft. Binnen de evaluatie is er alle gelegenheid geweest voor derden om mee te praten; dat is gebeurd, en dit is meegenomen in de evaluatie.

BBN wil de discussie niet opnieuw van nul af aan beginnen; dit proces is zorgvuldig en evenwichtig geweest. Dat uitgerekend dit onderwerp nu wordt gekozen als eerste onderwerp voor een beeldvormende bijeenkomst in de raadscommissie, vinden we daarom bijzonder jammer en geen goede keuze. Daar moet je een onderwerp voor kiezen dat aan het begin van de beleidsvorming staat. BBN is gevraagd om aanwezig te zijn bij deze beeldvormende bijeenkomst. We hebben dit besproken met onze collega’s van de andere twee belangenverenigingen in de binnenstad. Onze conclusie was duidelijk: we vinden de evaluatie zorgvuldig. We vinden het niet gepast om het afgesproken bindend advies ter discussie te stellen. Dan is het ook niet zinvol om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Zeker: we waarderen het dat raadsleden eerder in het besluitvormingsproces de mening van derden willen weten over gemeentelijk beleid. Maar bij een onderwerp waarbij zorgvuldig de relevante stakeholders betrokken zijn en waarbij al lang geleden juist ook met de raad is afgesproken dat er een (ambtelijke) evaluatie zal worden uitgevoerd, is zo’n sessie ons inziens niet het juiste instrument.

Wat BBN betreft wordt conform voorstel besloten. Niet omdat het voorstel vanuit bewonersperspectief het ideale voorstel is (de rek met betrekking tot de toegestane frequentie en geluidsnormen is er bij omwonenden nu wel echt uit). Maar omdat we ons gecommitteerd voelen aan het zorgvuldig uitgevoerde proces.

Zie hier de brief van de bewonersorganisaties van de binnenstad.

geplaatst op
14 januari 2020