Hoe groot is uw voetafdruk?

De gemeente Delft heeft de ambitie in 2050 klimaatneutraal zal zijn. Er lopen diverse projecten en initiatieven die hieraan bijdragen. Het college laat nu een Routekaart opstellen naar klimaatneutraal in 2050. Die zal inzicht geven in de stappen die al zijn genomen, die nu worden genomen en welke stappen nog voor ons liggen. De kaart zal helderheid geven over rolneming van de gemeente die per onderwerp verschillend kan zijn, zoals monitoren, faciliteren, regie voeren en uitvoeren. De routekaart wordt voorzien van een monitor die college en raad jaarlijks informeert over de bereikte uitstootreductie. Hierdoor kan indien nodig worden bijgestuurd. Monitoren en bijsturen klinkt makkelijker dan het is: het vraagt om eerst naderen formuleren en afbakenen van het aandachtsgebied.

Routekaart Delft Klimaatneutraal 2050
De Routekaart zal gaan beschrijven hoe Delft de uitstoot wil reduceren langs de vijf sporen Wonen, Publieke en commerciële dienstverlening, Industrie, Mobiliteit en Infrastructuur voor de gebouwde omgeving. Deze sporen zijn gekozen omdat ze de gehele CO2 uitstoot van Delft beslaan en aansluiten op het beleid en de uitvoeringsprogramma’s die Delft reeds in gang heeft gezet. Deze indeling sluit tevens aan op de vijf tafels van het Nationaal Klimaatakkoord.

Klimaatneutraal. De routekaart bevat de maatregelen voor een klimaatneutraal Delft. Klimaatneutraal is een breder begrip dan energieneutraal. De definitie energieneutraal wordt gebruikt als een eenheid net zoveel energie gebruikt als het met eigen bronnen kan opwekken - bijvoorbeeld een woning, bedrijf of instelling. Bij klimaatneutraal hebben de activiteiten van een eenheid geen negatief effect op het klimaat omdat de uitstoot van broeikasgassen nul is. Voor het bepalen van de hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen in Delft worden de keuzes gevolgd die zijn gemaakt bij de landelijke Klimaatwet. De focus wordt gelegd op CO2 en niet op andere broeikasgassen omdat CO2 het overgrote deel (97%) van de broeikasgassen van Delft uitmaakt. Landbouw wordt buiten de Routekaart gehouden, omdat de CO2 uitstoot in Delft ten gevolge van Landbouw en Landgebruik verwaarloosbaar is: 100.000 kg van de 467.000.000 kg (467 kton) CO2 die Delft totaal uitstoot. Daarnaast liggen de knoppen om in te grijpen in die CO2 uitstoot vooral bij het Rijk.

Scope 1, 2, 3. Voor het berekenen van het eigen aandeel in de uitstoot kunnen drie zogenaamde scopes worden onderscheiden.
Scope 1: Directe CO2-uitstoot door eigen bronnen binnen de gemeentegrenzen van Delft. Denk aan de uitstoot van een fabriek, het verbranden van aardgas in een CV-ketel of de verbranding van benzine in een auto.
Scope 2: Indirecte CO2 uitstoot van door (ingezetene van) Delft ingekochte elektriciteit of warmte. Dit betreft de uitstoot door het verbruik binnen Delft van elektriciteit, warmte en koeling die buiten Delft is opgewekt.
Scope 3: Indirecte uitstoot voor het maken van producten en leveren van diensten. Dit betreft alle overige emissies die worden veroorzaakt door consumptie in Delft, maar worden uitgestoten buiten de gemeentegrenzen van Delft. Zoals materialen die we gebruiken in de bouw, consumptieartikelen en voedsel. In 2017 betrof scope 3, volgens berekeningen door CE Delft, 59% van onze CO2-uitstoot, en is dus groter dan scope 1 en 2 samen. Het getal is niet direct meetbaar, maar wordt berekend met behulp van modellen. Toch laat Delft net als de meeste andere gemeenten scope 3 buiten de Routekaart Klimaatneutraal. Dit omdat de gemeente weinig directe invloed heeft op realisatie van scope 3 en het cijfer lastig is te bereken. Binnen het Delfts Uitvoeringprogramma circulaire economie wordt wel aandacht besteed aan scope 3.

Actorenbenadering en grondgebiedsbenadering. Bij de actorenbenadering wordt het energiegebruik van alle Delftse actoren meegerekend (gemeentelijke organisatie, bedrijven en huishoudens), of dit nu in Delft plaatsvindt of daarbuiten. Bij de grondgebied benadering wordt al het energiegebruik binnen de gemeentegrens van Delft meegerekend, of het nu door Delftse actoren of door anderen wordt veroorzaakt. Vrijwel elke gemeente kiest voor de grondgebiedsbenadering, omdat de actorenbenadering leidt tot dubbeltellingen. Een windmolen van een Delftse instelling of bedrijf in een andere gemeente telt dan namelijk mee voor die gemeente en voor Delft. Ook is monitoring veel moeilijker, omdat gegevens ontbreken. Bijvoorbeeld over het aantal vliegreizen van Delftenaren. Daarom is gekozen voor de grondgebiedsbenadering. De gemeente streeft ernaar de routekaart eind van dit jaar op te leveren.

Hoe is uw CO2 uitstoot?
De gemeente neemt diverse maatregelen en onderneemt acties die tot een lagere CO2 uitstoot moeten leiden. Ook de rijksoverheid neemt vele maatregelen die tot hetzelfde moeten leiden. Uiteindelijk is de Delftse CO2 uitstoot, ook wel voetafdruk genoemd, wel de som van de CO2 uitstoot wat elk Delfts huishouden, direct of indirect. Het individuele gedrag speelt dus een belangrijke rol. Het is daarom goed te kijken wat de eigen CO2 uitstoot is en hoe deze mogelijk is te veranderen. Er zijn op internet diverse hulpmiddelen hiervoor te vinden. Wij hebben er drie op een rijtje gezet.

 
Milieu Centraal. Met de online vragenlijst van Milieu Centraal berekent u aan de hand van enkele ampele vragen de CO2-voetafdruk van uw huishouden. Aan het einde van de tekst ontvangt u een score per onderdeel, zie het voorbeeld hierboven. Zo ziet u in één oogopslag wat de aandachtspunten voor u kunnen zijn. Voor de vragenlijst klik hier.

Carbon Calculator. Met deze tool kun u uw persoonlijke CO2-voetafdruk berekenen of die van uw gezin. Deze internationale, Engelstalige calculator is wat gedetailleerder dan de test van Milieu Centraal. U kunt bijvoorbeeld exact de reizen n die u het afgelopen heeft gemaakt invoeren. Voor de calculator klik hier.

WWF Footprint Calculator. Ook het Wereld Natuur Fonds heeft een online vragenlijst gemaakt om uw persoonlijke CO2-voetafdruk te berekenen. In deze test komen zo nu en dan specifieke vragen voorbij die in andere testen niet aan bod komen. Bijvoorbeeld hoeveel u uitgeeft aan voeding voor huisdieren of hoe vaan u eten laat bezorgen. Voor de calculator klik hier.

 

geplaatst op
12 juli 2023