Het gras blijkt minder groen dan beloofd

Eind vorig jaar heeft het college het voorstel gedaan het onderhoudsniveau van de openbare ruimte definitief te verlagen. BBN heeft hier eerder over bericht (lees hier). Er was veel weerstand tegen het voorstel, maar de raad is er uiteindelijk uit financiële overwegingen mee akkoord gegaan. Tijdens de behandeling in de raadscommissie Ruimte en verkeer gaf de wethouder hoog op van twee nieuwe aspecten van het groenbeheer, namelijk Gedifferentieerd beheer en Participatie en zelfbeheer. Recent is het Beheerplan groen en water 2020-2023 verschenen waarin deze twee aspecten zijn geconcretiseerd. Onderstaand wat dat nu behelst.

Gedifferentieerd beheer
Volgens het beheerplan is er vanaf 2019 structureel geld beschikbaar om onderdelen van de openbare ruimte op een hoger niveau te onderhouden zodat deze betere aansluiten bij de wensen van bewoners en bedrijven. Het gaat hierbij om regulier en groot onderhoud en dus niet om vervangingsmaatregelen. Vanuit dit budget is in 2019 € 75.000,-- besteed aan:

  • Overhangende beplanting. Dit is aangepakt door het snoeien (soms verwijderen) van bomen en struiken in de randen van het bosplantsoen.
  • Intensiveren bermbeheer. Binnen de pilot gedifferentieerd beheer Tanthof is de maaifrequentie van ruw gras in de woonomgeving verhoogd van 1x naar 2x per jaar. Dit resulteert in een minder ruige verschijningsvorm en is goed voor het vergroten van de biodiversiteit, waaronder bijen, hommels en vlinders. Vanaf 2020 wordt deze pilot verder uitgerold naar de rest van de stad.

tabel beheerplan

De met gedifferentieerd beheer gemoeide bedragen staan in bovenstaande uit het beheerplan afkomstige tabel 12 (klik op tabel voor vergroting). Aan groen- en waterbeheer wordt volgens het beheerplan in 2020 totaal € 4.713.000 besteed. € 135.000 is hiervan nog geen 3%. Gedifferentieerd beheer zal dus weinig zoden aan de dijk zetten.

Participatie en zelfbeheer
Bij de voornoemde behandeling in de raadscommissie gaf de wethouder aan dat Participatie en zelfbeheer tot substantiële kostenbesparing zouden leiden. In het beheerplan staat hierover het volgende:

"Bij de uitvoering van het regulier en groot onderhoud wordt ruimte geboden om wensen, ideeën en belangen van inwoners, bedrijven en belangenverenigingen in de planvorming te betrekken. De gemeente stimuleert initiatieven van bewoners en bedrijven om gemeentelijk groen te onderhouden. Op deze wijze kunnen bewoners een andere inrichting of een hoger onderhoudsniveau realiseren. De initiatieven voor zelfbeheer lopen uiteen van de aanleg van een geveltuintje, het onderhoud van een boomspiegel tot een heel groengebied, zoals “het groentje” aan de Rotterdamseweg. Een ander voorbeeld is de aanleg van buurtmoestuinen die door de omwonenden worden onderhouden. In de afgelopen planperiode zijn de mogelijkheden voor zelfbeheer op de gemeentelijke website inzichtelijk gemaakt. In de komende planperiode wordt deze aanpak voortgezet."

Het onderhoud van geveltuintjes en buurtmoestuinen waren al geen taak van de gemeente. Het aankleden en onderhouden van boomspiegels is al een oud verschijnsel. Daarnaast wordt er geen (potentieel) besparingsbedrag vermeld. En gaat het vrijwel niet om beter onderhoud van al bestaand groen. Kortom: dun bier.

Voor het Beheerplan groen en water klik hier.

geplaatst op
03 april 2020