Het is de hoogste tijd voor schaduwbomen op Vlamingstraat en Rietveld

Het beheerplan Groen, water en recreatie 2024 -2027 heeft als doel om voor de korte- en (middel)lange termijn het beheer en onderhoud van het groen en water inzichtelijk te maken, om vervolgens het onderhoud op een doelmatige en (kosten)efficiënte wijze uit te voeren. Afgezien van de minimale wettelijke- en technische eisen waar de openbare ruimte aan moet voldoen, biedt het beheerplan ruimte voor het maken van keuzes. Welke kwaliteit moet het groen en water hebben? Hoeveel geld stellen wij daarvoor beschikbaar? Het Beheerplan is recent besproken in de raadscommissie Ruimte en Verkeer. Reden voor ons om daarbij in te spreken en te pleiten voor bomen met een echte schaduw op Vlamingstraat en Rietveld.

bespreking in raadscommissie
Een kleine tien jaar geleden zijn de gas- en waterleidingen op de Vlamingstraat en het Rietveld vervangen. Bij het vervangen zijn de bestaande bomen met een grote schaduwgevende kroon gekapt (zie hier) en vervangen door iepen van de variant Columella. Dit is een zeer smalle rechtopgaande boom zonder kruin.

De lantaarnpaal paal geeft meer schaduw dan de boom van 10 jaar oud

De Columella geeft dus nauwelijks schaduw en zorgt voor een grote warmtebelasting op de openbare ruimte en de gevels van de huizen (zie ook ons temperatuuronderzoek hiernaar in de zomer van 2022 zie hier). Zonwering aanbrengen is geen optie, vanwege het beschermd stadsgezicht. Wij willen de bomen graag vervangen hebben door bomen die wel schaduw geven. Daarnaast doen de bomen het slecht. Er zijn er heel wat dood en veel ervan zijn hard op weg daar naartoe. Wij hebben de gemeente eerder gevraagd de bomen te vervangen door bomen die wel een grote kruin gaan krijgen en dus wel veel schaduw geven en bijdragen aan een goed klimaat op straat en in de huizen, en zo helpen de hittestress te beperken. Dit is geen luxe, maar noodzaak. Het verzoek is tot nu toe niet gehonoreerd met als reden gebrek aan geld.

Wethouder Van Vliet gaf na ons inspreken aan dat er in het beheerplan geen geld gereserveerd is om de bomen aan Vlamingstraat en Rietveld te vervangen. Daarnaast gaf hij aan dat de situatie op Vlamingstraat en Rietveld een geval apart is door de hoge grondwaterstand. Er moet apart bekeken worden welke bomen die wel een grote kruin krijgen geschikt zijn om daar te worden geplant en welke eventuele aanvullende voorzieningen daarbij nodig zijn. Er is dus nog geen plan met bijbehorende kostenraming. Hierdoor kan de raad niet bepalen of zij ons verzoek wil honoreren.

UPDATE 11 september 
Direct na de vergadering hebben wij de fractievoorzitters een briefje gestuurd waarin wij verzoeken de wethouder te vragen een plan met kostenraming voor het vervangen van de bomen op te stellen. Dit verzoek moet dan besproken worden tijdens de volgende raadsvergadering. Wij zullen in ieder geval binnenkort contact opnemen met wethouder Van Vliet om te praten over een plan voor schaduwbomen op Vlamingstraat en Rietveld. Hopelijk gesteund door een door een aangenomen raadsmotie. Wordt vervolgd. 

geplaatst op
08 september 2023