Gemeenteraad vindt bronscheiding van huisvuil in de binnenstad is niet langer zaligmakend

De gemeenteraad heeft besloten bronscheiding van huisvuil niet zonder meer in alle wijken in te voeren; zeker niet in de binnenstad en de wijken met veel hoogbouw en niet-grondgebonden woningen. Daarnaast is er in de binnenstad is een proef gestart met een alternatieve manier van huisvuil inzamelen.

De kosten voor inzamelen en verwerken van afval nemen al jaren toe. Deze stijging zal aanhouden en alleen maar groter worden door de extra verbrandingsbelasting op het verbranden van restafval. Door meer gescheiden in te zamelen “Het Nieuwe Inzamelen” (HNI) genoemd en daarmee minder restafval, tracht de gemeente de kostenstijging te beperken.

Bij het invoeren van HNI krijgt elk huishouden minicontainers voor GFT, PMD en OPK. Deze containers worden door Avalex aan huis geleegd. Restafval moet door de bewoners zelf weggebracht worden naar ondergrondse restafvalcontainers in de buurt. De binnenstad kent overwegend gestapelde bouw. Dat betekent dat bij het invoeren van HNI er meestal geen begane grond is om de minicontainers buiten te zetten. Vanuit BBN maken wij ons daarom al een aantal jaren sterk om naast het aan huis legen van de minicontainers, een aparte aanpak te krijgen voor de woningen die de drie minicontainers niet kwijt kunnen.

Naar een duurzaam, betaalbaar en dienstbare afvalscheiding in Delft
Recent is de evaluatie verschenen van het invoeren van HNI is de eerste twee wijken, namelijk Harnaschpolder en Hof van Delft. De resultaten vielen tegen, wij hebben hier eerder over bericht (lees hier). De tegenvallende resultaten zijn ook besproken in de gemeenteraad. Hierbij kwam aan de orde dat bronscheiding in drukbevolkte binnensteden met veel flats/appartementen - zoals Delft – überhaupt veel praktische problemen en dure oplossingen met zich mee brengt. Dat afvalinzameling en -scheiding juist zo duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk overlast voor de inwoners moet plaatsvinden. Tevens werd aangegeven dat afvalscheiding van in het bijzonder plastic, metaal en drankenkartons (PMD) uitstekend en zelfs goedkoper en effectiever via nascheiding mogelijk is (al dan niet in combinatie met bronscheiding). En dat er steeds meer innovatieve nascheidingsmethoden zijn om de herbruikbare afvalsegmenten uit de stroom van restafval te halen, zoals magnetisme, licht en infraroodcamera's'. Dit leidde tot de motie Naar een duurzaam, betaalbaar en dienstbare afvalscheiding in Delft van VVD, CDA, D66, STIP en Onafhankelijk Delft.

De raad stemde unaniem in met de motie. De raad draagt in de motie het college op:

  • Om de methode van bronscheiding met HNI niet zonder meer in alle wijken in te voeren (zeker niet in de binnenstad en de wijken met veel hoogbouw en niet-grondgebonden woningen), maar óók de mogelijkheid te creëren voor nascheiding van de PMD- en restafvalstroom als alternatief.
  • Om de keuze voor (de mate van) bronscheiding en/of nascheiding in een wijk af te laten hangen van de betaalbaarheid, duurzaamheid en karakteristieken van de woonomgeving. Omgevingen met laagbouw en grondgebonden woningen lenen zich goed voor bronscheiding met HNI, maar binnenstedelijke gebieden en omgevingen met hoogbouw lenen zich juist goed voor nascheiding.
  • Afvalscheiding daarom per wijk op basis van een maatwerkaanpak in te richten, door te bepalen in welke wijken bronscheiding met HNI goed kan worden ingevoerd en waar nascheiding juist een duurzamer, betaalbaarder en dienstbaarder alternatief of aanvulling zou zijn.
  • Onze wensen voor de inzet van nascheiding van PMD- en restafval nu al meteen kenbaar te maken en mee te nemen in de (contract-)besprekingen met het bestuur van Avalex.
  • De raad periodiek te informeren over de voortgang van de gevraagde maatwerkaanpak.

De InzamelHelden

De gemeente, Avalex en de InzamelHelden zijn op 4 november gestart met een proef op de Beestenmarkt, Broerhuisstraat, Burgwal, Markt en Kerkstraat. Op drie momenten in de week worden GFT, PMD, OPK en restafval door de InzamelHelden met een elektrische bakfiets opgehaald. Bewoners en ondernemers die mee kunnen doen met de proef zijn hiervoor persoonlijk benaderd. Met een app geven zij aan de InzamelHelden aan wanneer zij willen dat een bepaalde afvalsoort wordt opgehaald. In opdracht van Remondis (een van de commerciële partijen die bedrijfsafval inzamelen) zamelen de lnzamelHelden al ruim een jaar bij een aantal bedrijven in de binnenstad het bedrijfsafval in. De gemeente streeft naar een concept waarbij in de gehele binnenstad door een partij wordt ingezameld.

De proef duurt tot 30 april 2020 met een optie tot verlenging. Deze nieuwe manier van inzamelen maakt dat er geen afval meer op straat wordt aangeboden. Ook kan het afval makkelijk en gescheiden worden ingeleverd. En de grote vuilniswagens hoeven niet meer het gebied in. Het draagt bij aan duurzame mobiliteit, schone openbare ruimte en minder restafval. De proef moet uitwijzen of deze manier van inzamelen werkt.

Mening BBN
Wij zijn zeer blij met de motie. De gemeenteraad onderkent dat HNI problemen zal opleveren bij invoering in de binnenstad en vraagt om een alternatieve aanpak. De raad vraagt daarbij om maatwerk afhankelijk van de betaalbaarheid, duurzaamheid en karakteristieken van de woonomgeving.

De proef met de InzamelHelden is een mooi voorbeeld van maatwerk. Wij hebben getracht de proef uitgebreid te krijgen naar een aantal straten in Binnenstad Noord: Rietveld, Houthaak en Vlamingstraat. Dit zijn de straten waar sinds enige jaren geen afval meer aan huis wordt opgehaald. De gemeente wil echter eerst afwachten hoe de lopende proef uitgepakt voordat er uitbreiding komt. Wij houden het in de gaten.

Voor de motie Naar een duurzaam, betaalbaar en dienstbare afvalscheiding in Delft klik hier

 

geplaatst op
12 november 2019
Tags: