Gemeentelijk rapport toont verkeersonveiligheid Rode Loper aan

De gemeente heeft een verkeersveiligheidsonderzoek laten uitvoeren op de Rode Loper. Uit de resultaten blijkt dat de situatie gevaarlijk is en dat er maatregelen moeten worden getroffen. In de ontwerpfase van de herinrichting van de Rode Loper hebben wij reeds gewezen op de risico’s van toenemende verkeersonveiligheid als gevolg van het loslaten van de klassieke indeling. Het rapport constateert dat dit effect inderdaad optreedt. Daarnaast is de Rode Loper niet-inclusief. Tijdens de BBN-ledenbijeenkomst op 27 september bleek de meerderheid van de aanwezigen de Rode loper als verkeeronveilig te ervaren en werd de voorkeur uitgesproken voor de klassieke indeling, namelijk die met rijbaan en trottoir.

Verkeersveiligheidsonderzoek
Het verkeersveiligheidsonderzoek is onder andere uitgevoerd op de Oude Langendijk met als doel om de verkeersveiligheidssituatie in beeld te brengen. Het uitgevoerde onderzoek daarvoor was tweeledig. Enerzijds is een objectieve analyse uitgevoerd op basis van verkeerstellingen en aangeleverde, beschikbare data en van de resultaten van een door DTV Consultants uitgevoerde locatieschouw op 31 oktober 2022. Anderzijds is de subjectieve verkeersveiligheid in beeld gebracht door het uitvoeren van een conflictobservatie. Hierbij zijn camera’s geplaatst en video-opnamen gemaakt. Met behulp van deze beelden is het gedrag van weggebruikers in beeld gebracht en geanalyseerd. De verkeerstellingen en de conflictobservatie zijn in combinatie uitgevoerd op donderdag (marktdag) en zaterdagmiddag.

Volgens het onderzoeksrapport is de primaire conclusie uit de locatieschouw en de cameraobservatie  dat voor veel weggebruikers de weginrichting onduidelijk is. Deze onduidelijkheid leidt tot onverwacht en afwijkend verkeersgedrag. Tijdens het uitkijken van de camerabeelden werden bij alle drie de cameralocaties veel conflicten waargenomen. Dit zijn lichte conflicten waarbij voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer moeten uitwijken, afremmen of stilstaan. De situaties die zich voordoen hebben deels te maken met de weginrichting, maar vaak ook met het negeren van de verkeersregels. Veel voorkomende situaties zijn:

 • Voorrang nemen door fietsers en/of gemotoriseerd verkeer
 • Voetgangers lopen midden op straat
 • Fietser moet uitwijken voor voetganger
 • Belemmering door laad- en losverkeer
 • Gemotoriseerd verkeer rijdt tegen de verkeersrichting in
 • Overig waaronder stoppende voetgangers en fietsers
 • Totaal ca 500 conflicten

Het rapport beveelt aan, daar voor veel weggebruikers de wegindeling onduidelijk is, te kiezen tussen een van de volgende drie opties en de weginrichting, verkeersregels en bebording daarmee in overeenstemming te brengen. De opties zijn:

 • Voetgangersgebied
 • Shared space
 • Klassieke indeling (rijbaan en trottoir)

Bij de optie voetgangersgebied geeft het rapport niet aan wat er met de hoofdfietsroute en met de circa 10.000 gebruikers per dag daarvan moet gebeuren. In de ontwerpfase van de herinrichting van de Rode Loper hebben wij reeds gewezen op de risico’s van toenemende verkeersonveiligheid als gevolg van het loslaten van de klassieke indeling. Het rapport onderschrijft deze gevolgen. Wij blijven dus bij onze keuze van een klassieke indeling.

De Rode Loper is niet-inclusief
De huidige indeling van de Rode Loper is onveilig. Dit kan er ook toe leiden dat mensen met een beperking zoals ouderen, minder validen, visueel gehandicapten en ouders met kinderen de Rode Loper mijden. Door de gehanteerde onderzoeksmethode is dit effect nog buiten het onderzoek gebleven. De onveiligheid zal dus waarschijnlijk groter zijn dan geconcludeerd mag worden op basis van het onderzoek. Een van de onderwerpen van de Lokale Inclusie Agenda is “Zijn de wegen toegankelijk en veilig?”. De rode Loper is niet veilig, zeker niet voor mensen met een beperking, en is dus niet-inclusief. 

Papieren werkelijkheid
BBN heeft de gemeente meerdere malen gewezen op de onveilige inrichting van de Rode Loper. Hierop hebben we steeds als antwoord gekregen: “we hebben in Delft gekozen in de binnenstad de voetganger op één te zetten en dan moeten andere verkeersdeelnemers zich hier maar op richten”. Op zich een goede gedachte, maar dit ook van toepassing verklaren op deze hoofdfietsroute is voorbij gaan aan, het ontkennen van, de wekelijkheid. Op deze manier wordt er slechts een juridische, papieren werkelijkheid geschapen die niet zorgt voor veiligheid.

De verkeersveiligheid kan naar ons idee op de volgende manier sterk worden verbeterd:

 • Het uitgangspunt ‘de voetganger op één’ niet van toepassing te laten zijn óp een hoofdfietsroute en dus ook niet op de Rode Loper.
 • De wegindeling van de Oude Langendijk aan te passen richting een klassieke indeling, dus met een trottoir en een rijbaan, waarbij ter plaatse van de aansluiting op de aanliggende wegen, te weten Koornmarkt, Markt en Jacob Gerritstraat de trottoirband net als elders in de stad verlaagd is ten behoeve van kinderwagens, rollators en dergelijke, en voorzien is van markering ten behoeve van visueel beperkten.

Bij de geplande herinrichting van Peperstraat en Binnenwatersloot moet de huidige klassieke indeling (trottoir en rijbaan) worden gehandhaafd. Wij hebben ons voorstel voor verbetering per brief aan de gemeente gestuurd. Wij hebben nog geen reactie ontvangen.

Voor het rapport Monitoring verkeersonveiligheid Oude Langendijk en Peperstraat, zie hier.

geplaatst op
28 oktober 2023