Geen bezuinigingen

De gemeenteraad heeft in de vergadering van donderdag 29 juni de Kadernota 2023 vastgesteld. Dankzij eenmalige miljoenensubsidies van het Rijk valt er voor de gemeente Delft weer wat te besteden. De meerderheid van de raad stemde ermee in dat dat geld gebruikt gaat worden voor de energietransitie en de gebiedsgerichte programma’s Delft-West en Innovatiedistrict Delft. Daarnaast is met het vaststellen van de Kadernota 2023 bepaald dat in de komende begroting geld wordt vrijgemaakt voor de renovatie van museum Prinsenhof, de voorbereiding van de aanleg van de Gelatinebrug en het op orde brengen van het onderhoud van bijvoorbeeld speeltuinen in de stad.

Bijlage 1B Toelichting begrotingswijziging Kadernota 2023
In deze bijlage bij de Kadernota 2023 worden alle begrotingswijzigingen ten opzichte van de vorig jaar door de gemeenteraad goedgekeurde programmabegroting 2023- 2026 per post toegelicht. Enige wijzigingen zijn:
Grondwateronttrekking Delft Noord (€ 180.286). Bij de geraamde kosten van de grondwateronttrekking is een meevaller opgetreden.
Parkeren (€ 315.000). Vanuit een actualisatie van de raming op het straatparkeren op lasten en baten is per saldo een voordeel van € 300.000 per jaar in de begroting te verwerken.
Fietsparkeerstrategie (€ 60.000). In 2023 is extra budget nodig voor de kortetermijnmaatregelen in 2023 te nemen op de Burgwal, rond de Kromstraat en op het Vesteplein. Voor 2023 wordt € 60.000 incidenteel begroot. Voor 2024 wordt € 660.000 aan kosten voorzien. Het definitieve financiële effect voor 2024 e.v. wordt betrokken bij de Programmabegroting 2024-2027.
Beheerplan Groen en Water ( € 331.000). Het beheerplan Groen en water is geactualiseerd. Dit leidt tot extra financiële behoeften. Het betreft zowel dagelijks onderhoud, groot onderhoud als investeringen. De toelichting stelt dat de toename in het aantal ondergrondse leidingen en bestemmingen maakt dat bomen niet optimaal kunnen uitgroeien, en dat daarom bomen geleidelijk vervangen moeten worden. Diverse bomen in de stad verkeren in een matige conditie. Willen bomen op de langere termijn behouden kunnen worden, dan moet geïnvesteerd worden in de groeiplaats van zowel nieuwe als bestaande bomen.
Huisvestingsverordening: opkoopbescherming (€ 100.000 in 2024). In de Huisvestingsverordening zijn verschillende instrumenten opgenomen om de bestaande schaarse woningvoorraad te beschermen. De opkoopbescherming wordt aan het instrumentarium toegevoegd. Het stellen van regels is niet voldoende; deze moeten ook worden gehandhaafd. Hiervoor is extra capaciteit nodig in 2024 (€ 100.000) en 2025 (€ 100.000) voor toezicht en juridische handhaving.

Ingediende moties
Er waren totaal 29 moties ingediend. Hiervan werden 12 stuks tijdens de vergadering teruggetrokken. Van de 17 moties die in stemming werden gebracht werden er 5 aangenomen. Dit zijn de moties:

Gezondheidszorg in gevaar. De motie draagt het college onder meer op om er bij projectontwikkelaars op aan te dringen om gezondheidscentra op te nemen in plannen voor nieuwe en bestaande wijken en het opzetten van betaalbare gezondheidscentra en huisartsenpraktijken in Delft te vergemakkelijken door waar mogelijk hulp te bieden.
Betaalbare bedrijfsruimte Delft-West . Die motie vraagt het college onder meer een inventarisatie te maken van de beschikbare locaties in Delft-West die geschikt zijn voor (her-)ontwikkeling van betaalbare bedrijfsruimte.
Transformatie naar een Innovatiedistrict. Deze motie draagt het college op samen met de partners heldere tussendoelen te formuleren en een plan van aanpak te bedenken hoe de samenwerkingsovereenkomst kan worden verbreed naar andere partijen.
Armoede verder bestrijden. Het college moet bij de komende begroting de mogelijkheden inzichtelijk maken om minimaal 300.000 euro structureel te investeren in het versterken van de armoedeaanpak en een lobby starten naar het Rijk voor structurele middelen voor armoedebestrijding.
Toekomst voor de kinderboerderijen. Met deze motie spreekt de raad uit dat stadsboerderij en waterspeeltuin BuytenDelft en kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof en hun betrokkenen van grote maatschappelijke waarde zijn voor Delftse inwoners en bezoekers. Het college moet in de komende begroting een voorstel doen voor meer structurele ondersteuning voor de exploitatie van beide Delftse kinderboerderijen.

Zoals hiervoor al aangegeven werden er tijdens de vergadering 12 moties teruggetrokken. Meestal gebeurde dit na de toezegging van een wethouder. Drie van zulke moties waren:

Aanwijzingsborden broedseizoen. Deze motie vraagt het college te bezien waar aanwijzingsborden moeten worden geplaatst om mensen die recreëren op de Delftse binnenwateren bewust en alert te maken ten einde het welbevinden dan wel welzijn en het beschermen van broedende dieren en hun jongen te continueren. Wethouder Van Vliet liet weten geen voorstander te zijn van borden in de grachten, maar wel te willen kijken naar het mogelijk tijdelijk afsluiten van een enkele gracht voor het varend verkeer. Daarop werd de motie ingetrokken.

Betrek de stad bij biodiversiteit. Deze draagt het college op om met een voorstel te komen voor een biodiversiteitscampagne die gebruik maakt van ‘zichtbare’ of ‘levende’ indicatoren en ‘meetkundige’ indicatoren voor de lokale biodiversiteit van Delft en daarmee Delftenaren meer te betrekken bij het monitoren van biodiversiteit in de stad.
Advies aan de raad van de Stadsecoloog ter bevordering van natuurbehoud en vergroening. Deze motie Verzoekt het College bij bespreekpunten waarin biodiversiteit en ecologie meeweegt in de beslissing, een advies van de stadsecoloog mee te sturen naar de gemeenteraad.
Beide moties werden ingetrokken nadat wethouder Van Vliet toelichtte dat biodiversiteit en vergroening belangrijke punten zijn in de komende Nota Groen. De raad buigt zich aan het eind van het jaar over deze nota.

geplaatst op
03 juli 2023