Geen bezorgauto’s in plaats van bezorgbrommers

Op 8 december zijn aangepaste beleidsregels voor toegang tot het autoluwplusgebied door het college naar de gemeenteraad gestuurd. Aanleiding was de behandeling van de evaluatie Kentekentoegang in de raadsvergadering van 28 september 2017.

Geen ontheffing meer voor door brandstof aangedreven snor- en bromfietsen
De nieuwe beleidsregels zijn o.a. een uitvloeisel van de toezegging van wethouder Harpe om met een voorstel te komen voor het beëindigen van de ontheffingsverlening voor het autoluw-plus-gebied voor door brandstof aangedreven snor- en bromfietsen. De nieuwe regeling wordt dat een half jaar na het vaststellen van de beleidsregels geen nieuwe ontheffingen meer worden verleend aan door brandstof aangedreven snor- en bromfietsen; bestaande ontheffingen voor brandstof aangedreven snor- en bromfietsen komen na een periode van 3 tot 5 jaar te vervallen, waarbij de duur van de overgangstermijn afhankelijk is van vestiging binnen dan wel buiten het autoluw-plus-gebied.

Beleidsregels ook richten op bezorgauto’s
Naast bezorgbrommers zien we bezorgauto’s bij nu nog een enkel bedrijf in het autoluwplusgebied. Daar gaan geen strengere eisen voor gelden. BBN ziet als risico dat straks op grotere schaal bezorgauto’s door horecabedrijven in het autoluwplusgebied ingezet gaan worden. Slecht nieuws voor de verkeersveiligheid en voor de luchtkwaliteit.
Wat BBN betreft dienen de beleidsregels ook zo ingericht te worden dat bezorgauto’s zo veel als mogelijk geweerd kunnen worden. Wat BBN betreft komt er dus ook een aanscherping voor auto’s. En dient deze helder gecommuniceerd te worden.

Betere handhaving bezorgauto’s
Maar ook de huidige regels bieden al veel aanknopingspunten:

  • Alleen voor “Het laden en lossen van goederen van enige omvang en/of gewicht” kan ontheffing worden gegeven volgens de huidige verordening. De toelichting op de verordening zegt hierover: zodanig gewicht of omvang is dat een andere vorm van transport dan per motorvoertuig niet geïndiceerd is. De praktijk laat echter zien dat pizza’s, een broodje kebab of een Chinese maaltijd ook per fiets vervoerd kunnen worden, getuige de bedrijven die dit wel doen. De bestellingen hebben i.h.a. een zodanige omvang en gewicht dat ze eenvoudig door een fietskoerier vervoerd kunnen worden. OK, het gaat wat minder snel. Maar dat is – anders dan gewicht en omvang van de levering - geen criterium om een ontheffing te krijgen om een motorvoertuig te mogen gebruiken. Ook een ontheffing voor brommer of scooter is dus overigens vaak helemaal niet aan de orde.
  • Als een bedrijf een ontheffing heeft omdat zo nu en dan wel goederen van enige omvang naar het bedrijf gebracht moeten worden, betekent dat niet dat deze ontheffing dan ook voor alle bezorgactiviteiten naar klanten kan worden gebruikt: de ontheffing mag alleen voor het “doel waarvoor deze werd verleend” worden gebruikt.
  • B&W zouden het vorige kunnen verduidelijken, via de nadere voorwaarden van de ontheffing: bij een maaltijdbezorger kan in die voorwaarden worden aangegeven dat een auto waar een ontheffing voor wordt verleend niet voor bezorging gebruikt mag worden.
  • Bezorgauto’s staan vaak ook geruime tijd (soms met de motor aan) geparkeerd in het autoluwplusgebied. Dat is in strijd met de regels: de verordening is duidelijk, en omschrijft laden en lossen als “het onmiddellijk, nadat het voertuig dicht bij de bezorgplaats of ophaalplaats tot stilstand is gebracht, bij voortduring in - en uitladen van goederen (…) gedurende de tijd die daarvoor nodig is”. Het wachten tot de friet gaar is laat staan het wachten op een bestelling valt hier echt niet onder.
  • Bezorgauto’s rijden geregeld hard in het autoluwplus-gebied: volgens de ontheffing dient stapvoets te worden gereden, waarbij het verkeersgedrag aangepast dient te worden aan de voetgangers en fietsers

Er zijn dus al de nodige aanknopingspunten, maar de handhaving op bezorgauto’s blijft achter. De gemeente kan indien een handeling wordt verricht in strijd met de voorwaarden verbonden aan de ontheffing dan wel de door het college nader vastgestelde regels de ontheffing opschorten of intrekken. Een duidelijke en effectieve sanctie. Het wordt tijd dat de gemeente gebruik maakt van haar bevoegdheden en het fenomeen van bezorgauto’s aanpakt. Want bezorgauto’s horen niet in een leefbare binnenstad.

geplaatst op
16 januari 2018