Evenementen en festiviteiten: hoe zat het ook al weer?

Evenementen en festiviteiten: ze zorgen aan de ene kant voor gezelligheid in de stad, maar hebben vaak ook effecten op de leefbaarheid van direct omwonenden. Daarom zijn er regels afgesproken wat kan en wat niet kan. Na twee coronazomers met noodgedwongen rust zetten we de belangrijkste regels die nu gelden opnieuw op een rij.

Evenementen
Evenementen vinden plaats in de openbare ruimte van de stad. In de binnenstad van Delft is daarvoor een aantal evenementenlocaties aangewezen. Per locatie is er een maximum bepaald van het aantal en soort evenementen dat daar per jaar mag plaatsvinden, en wat de maximale geluidsbelasting mag zijn; dit wisselt per plek en soort evenement, het hoogst toegelaten niveau is 85 dB(A). Op twee locaties is een akoestische analyse gemaakt door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), namelijk voor Markt en Agathaplein. De andere zouden volgen, maar dat lijkt te zijn blijven liggen. De analyses zijn van belang voor een goedde opstelling van bijvoorbeeld de podia en geluidsboxen.

De locaties zijn beschreven in locatieprofielen. In BBN gebied betreft dat het Doelenplein (zie hier)  en de Paardenmarkt (zie hier). Buiten ons gebied, maar op gehoorafstand betreft dat de Markt, Heilige Geestkerkhof en Hippolytusbuurt en Wijnhaven.

Voor evenementen is een vergunning nodig, onder meer zodra professionele geluidsapparatuur wordt gebruikt, als er een podium wordt gebruikt of als er reclame wordt gemaakt om bezoekers te trekken. De gemeente maakt daarbij vervolgens onderscheid tussen groot, middelgroot of klein evenement, afhankelijk van omvang, verwachte bezoekers, en risico’s. Een grotere evenement heeft een langere doorlooptijd qua vergunningverlening. Dat er een vergunning is aangevraagd of verleend vermeldt de gemeente op de website (zie hier). Let op: deze aanvragen of verleende vergunningen staan (vreemd genoeg) niet in de officiële gemeentelijke bekendmakingen waar je je op kan abonneren.

Het is voor de organisator van een evenement ook verplicht om twee weken voorafgaand aan het evenement een bewonersbrief te sturen aan alle omwonenden van de evenementenlocatie; daarin moet o.a. ook een telefoonnummer staan waar tijdens het evenement de organisator bereikbaar op is. Is er daadwerkelijk overlast, dan is het verstandig om naast het bellen van het betreffende nummer ook een melding te doen bij het meldpunt overlast (zie hier). Alleen in het laatste geval wordt de melding ook geregistreerd. Heb je geen bewonersbrief ontvangen, geef dit door aan de gemeente.

Festiviteiten
Festiviteiten vinden plaats binnen een ‘inrichting’, in de praktijk meestal een horecabedrijf dat een band versterkte muziek wil laten spelen. Een festiviteit betekent dat gedurende een bepaalde tijd de normen die normaal gelden voor geluidsbelasting op de omgeving, verhoogd worden.

Elk jaar worden door het college enkele dagen aangewezen voor collectieve festiviteiten – dat moet voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar; op die dagen kan elk horecabedrijf meedoen aan de festiviteit. Die moet dan wel binnen de ruimte van de inrichting plaatsvinden: binnen of op het terras. Er mag dus bijvoorbeeld geen podium naast het terras gezet worden, daarvoor is een evenementenvergunning nodig.
Oudejaarsnacht is al in de APV zelf aangewezen als dag voor collectieve festiviteiten. Dit jaar waren hiernaast o.a. aangewezen Popronde op 31 maart, Koningsnacht op 26 april en Knapsack festival op 2 juli. Een collectieve festiviteit mag de hele dag duren (10 uur – 0:30 uur). Er mag 15 dB meer geluid worden gemaakt dan normaal toegestaan, dat betekent tussen 7 en 19 uur maximaal 65 dB(A), tussen 19 uur en 23 uur maximaal 60 dB(A) en later maximaal 55 dB(A). Voor collectieve festiviteiten geldt geen aparte dB(C) norm (bastonen).

Incidentele festiviteiten gelden voor een bedrijf of aangrenzende bedrijven, en duren maximaal 4 uur. Ze zijn niet van te voren aangewezen, maar tot 10 dagen voor de betreffende datum kan een ondernemer een melding doen dat hij een incidentele festiviteit wil gaan houden, bijvoorbeeld om op zondagmiddag een band te laten spelen op het terras. Die moet dan wel binnen de ruimte van de inrichting plaatsvinden: binnen of op het terras. Er mag dus bijvoorbeeld geen podium naast het terras gezet worden, daarvoor is een evenementenvergunning nodig.
Dat in Delft versterkte muziek op het terras onder deze regeling valt is vrij bijzonder ten opzichte van dan andere gemeenten, bleek uit vergelijkend onderzoek van de Omgevingsdienst Haaglanden. Daarom zijn er waarborgen in het systeem opgenomen, om overlast met name ook door cumulatie te voorkomen. De festiviteiten mogen maximaal eens in de drie* weken worden gehouden, en zijn gebonden aan één of een klein aantal inrichtingen. Er zijn voor een bedrijf of aangrenzende bedrijven maximaal 12 punten per jaar beschikbaar voor het houden van festiviteiten. Een festiviteit die binnen wordt gehouden met ramen en deuren dicht kost 1 punt; een festiviteit buiten kost 2 punten mits om 19 uur afgelopen; als de festiviteit later wordt gehouden kost deze 3 punten (tot 23 uur) en 4 punten (tot 0:30 uur). De latere festiviteiten mogen slechts twee keer (tot 23 uur) of een keer (tot 0:30 uur) per jaar gehouden worden. Het geluidsniveau mag maximaal 70 dB(A)* en 80 dB(C) zijn.
Dat een melding is gedaan, is te vinden in de activiteitenkalender (zie hier, zoek op periode en op “incidentele festiviteit”.

Let op: ook deze meldingen staan niet in de officiële gemeentelijke bekendmakingen waar je je op kan abonneren.

Het is voor de organisator van een festiviteit verplicht om minimaal 10 dagen voorafgaand aan de festiviteit de buurt te informeren; hierbij moet een telefoonnummer genoemd worden staan waar tijdens de festiviteit de organisator op bereikbaar is. In geval van overlast kan ook een melding worden gedaan bij het meldpunt overlast (zie hierboven). Alleen in het laatste geval wordt de melding ook geregistreerd. Ben je als omwonenden niet geïnformeerd, geef dit door aan de gemeente.

Praktijk
Een tijd lang vonden vanwege corona nauwelijks festiviteiten en evenementen plaats. Nu is dat weer aan het veranderen. Hoewel het fijn is dat de stad weer tot leven kan komen, is het belangrijk dat de afspraken uit het beleid – met o.a. als doel overlast te voorkomen – gerespecteerd worden. Ook daar lijkt enige ontwenning.

We maken ons zorgen over het bekendmaken van evenementen en festiviteiten bij omwonenden, organisatoren lijken hier vaak niet aan te denken en de gemeente lijkt hier nauwelijks tot niet op te handhaven; juist het informeren is heel belangrijk om irritatie bij omwonenden te voorkomen. We zijn benieuwd naar uw ervaringen met zo’n bewonersbrief. Er lijkt helaas weinig verbeterd t.o.v. 2018, zie eerder op onze site.

We begrijpen niet waarom de aanvragen voor en het verlenen van een evenementenvergunning niet meer in de digitale gemeenteberichten staan die via officiële bekendmakingen wekelijks worden gemaild naar burgers die zich hierop hebben geabonneerd zoals voor corona wel het geval was; is het nu niet wettelijk verplicht deze vergunningen digitaal te melden op grond van de Wet elektronische publicaties?

We zien opnieuw dat vergunningen soms pas verleend worden nadat een evenement heeft plaatsgevonden; dat is wat ons betreft niet acceptabel: organisatoren moeten tijdig aanvragen, zodat de gemeente de aanvraag kan wegen en suggesties kan doen en omwonenden de gelegenheid hebben te reageren / zich voor te bereiden.

Verder zien we dat er enkele locaties zijn die veel zwaarder belast worden dan andere, door een creatieve stapeling van festiviteiten en evenementen. Het idee van het beleid was nu juist cumulatie te voorkomen en tot een goede spreiding van de levendigheid in de stad te komen; dat lijkt dus nog niet helemaal goed te gaan.

Meer over evenementenbeleid, zie hier en kijk onderaan deze pagina: het beleid is te vinden in de nota Doorontwikkeling evenementenbeleid en deels nog in de nota Integraal evenementenmodel (deze is geëvalueerd, zie Evaluatie van het Delfts evenementenbeleid, wat heeft geleid tot voorstellen in de nota Doorontwikkeling evenementenbeleid).

Meer over incidentele festiviteiten, zie hier.

* Bovenstaand beleid is vrij rommelig terug te vinden; zo bepaalt de APV iets anders over incidentele festiviteiten dan de uitvoeringsregels die het college heeft vastgesteld; volgens de laatste mag er eens in de drie weken een festiviteit worden georganiseerd, en mag er maximaal 70dB(A) geluid gemaakt worden. Volgens de APV slechts eens in de vier weken, maar zou er wel 75dB(A) geluid mogen worden gemaakt. Die tekst wordt dus overruled door de uitvoeringsregels. Voor wie het nog kan volgen.

geplaatst op
15 juli 2022