Enquête communicatie: resultaten

48 leden hebben de enquête ingevuld en verzonden. Van de 320 leden hebben we 290 unieke e-mailadressen (soms gebruikt een partnerlid hetzelfde  mailadres). De respons is daarmee 17%.

de nieuwsbrief

We horen incidenteel wel eens een geluid dat de nieuwsbrief in een spambox (of vergelijkbaar) verdwijnt. Dat wordt niet bevestigd in de enquête: 98% ontvangt maandelijks een nieuwsbrief, en 94% geeft aan dat de nieuwsbrief nooit in de spam-box beland.

De nieuwsbrief wordt goed gelezen: iedereen leest hem; 60% leest altijd een of meer berichten en 33% meestal. De rest soms wel en soms niet.

De nieuwswaarde wordt hoog gevonden door 63%, 35% vindt deze wisselend; niemand vindt de nieuwswaarde laag.

60% vindt de verscheidenheid van de artikelen hoog; 32% wisselend, niemand laag en 8% heeft geen mening.

We vroegen ook waarover graag wordt gelezen, zie de resultaten in onderstaande figuur:

 1

In een open vraag vroegen we naar onderwerpen die worden gemist; 5 lezers gaven tips door waar we ons voordeel mee zullen doen.

Vrijwel alle geënquêteerden (96%) vindt de lengte van de nieuwsbrief goed; van de twee met een afwijkende mening vindt een hem te lang en de ander te kort.

Ook de frequentie wordt door vrijwel iedereen goed gevonden (94%); 2 mensen vinden hem te laag en 1 te hoog. Aan een variant qua frequentie en lengte in de vorm van twee keer per maand een korte nieuwsbrief of eens in de twee maanden een lange nieuwsbrief heeft 77% geen behoefte. 10% heeft geen mening, 10% zou dan liever vaker een korte nieuwsbrief zien en 1 persoon minder vaak een lange.

We vroegen naar de vormgeving, zie figuur:

2

We vroegen een algemeen oordeel met een cijfer tussen 0 en 10 te geven; gemiddeld kreeg de nieuwsbrief een 8,0. Zie figuur.

3

Vijf deelnemers (10%)) maakten een aanvullende opmerking over de nieuwbrief, daar zullen we ons voordeel mee doen.

sociale media

Van de mensen die gereageerd hebben is is 36% niet actief op enig sociaal medium: 44% zit op Facebook; 36% op Linkedin; 16% op Twitter; 13% op Instagram, 9% op Youtube. Een enkeling noemt Pinterest, Telegram en Whatsapp. Van de geënquêteerden volgt slechts 11% BBN op Twitter; nog eens 11% kijkt wel zo nu en dan op www.twitter.com/binnenstadnoord9% van de geënquêteerden vind het belangrijk dat BBN ook op andere sociale media actief wordt. 64% vindt dit niet belangrijk. 28% heeft geen mening.

Enkele mensen maakten van de mogelijkheid gebruik opmerkingen over of tips voor gebruik van sociale media door BBN door te geven, daar zullen we ons voordeel mee doen.

mailverkeer vanuit de vereniging

Verschillende keren per jaar sturen we mail over de vier jaarlijkse ledenbijeenkomsten,  ALV, ledenactiviteiten (aankondigingen) en de contributiemail van de penningmeester. Alle mensen (100%) ontvangen deze mail. We horen incidenteel wel eens een geluid dat de nieuwsbrief in een spambox (of vergelijkbaar) verdwijnt. Onder degenen die reageren blijkt dat dus mee te vallen: 94% ontvangt de mail nooit in zo’n mailbox; 4% incidenteel en 2% weet het niet. Wat niet zo gek is bij deze vraag, omdat ze anders de enquête ook niet ontvangen zouden kunnen hebben.

De mails worden goed gelezen: 64% leest de mails altijd, 32% meestal, 4% soms wel en soms niet 

We vroegen een algemeen oordeel met een cijfer tussen 0 en 10 te geven; gemiddeld kreeg het mailverkeer een 7,9.

4 
de website

We vroegen of de website bij ontvangst van de nieuwsbrief werd bezocht, via doorklikken. 31% van de geënquêteerden geeft aan dit vaak te doen; 35% geregeld. 33% geeft aan soms. Niemand geeft aan nooit of geen mening. We vroegen of de website ook los van de nieuwsbrief wordt bezocht (via direct bezoek aan www.binnenstadnoord.nl). Niemand doet dit vaak, 21% doet het geregeld, 56% soms en 33% nooit.

We vroegen wat u van de vormgeving van de website vond, zie figuur.

5

We vroegen ook waarover graag wordt gelezen, zie figuur.

6

Enkele mensen maakten gebruik van de mogelijkheid bepaalde onderwerpen die op de website worden gemist door te geven; daar zullen we ons voordeel mee doen.

We vroegen over de mogelijkheid op een artikel te reageren; is deze mogelijkheid belangrijk en gebruiksvriendelijk - zie figuur.

7

We vroegen een algemeen oordeel met een cijfer tussen 0 en 10 te geven; gemiddeld kreeg de website een 7,7.

8

Enkele leden maakten gebruik van de mogelijkheid opmerkingen over of tips voor de website van BBN door te geven, daar doen we ons voordeel mee

Conclusie

Als bestuur zijn we blij met deze resultaten, en de grote tevredenheid onder de leden. De verbeterpunten die zijn doorgegeven zullen we zeker proberen op te pakken. De frequentie van de nieuwsbrief houden we zo. Voor wat betreft gebruik van andere sociale media dan Twitter; de enquête overtuigt ons dat we daar voorlopig geen tijd in moeten investeren. We zien dat de website vooral wordt gelezen n.a.v. een nieuwsbrief of mail. Dat betekent dat als we iets snel willen melden, we eerder mail of een nieuwsflits zullen gebruiken om het onder de aandacht te brengen. 

 

geplaatst op
15 mei 2019