Eindevaluatie studentenhuisvesting in goede banen in de raad

In de commissievergadering van 24 september en in de raad van 1 oktober stond de Nota eindevaluatie studentenhuisvesting in goede banen op de agenda. Voor de bewonersbelangenorganisaties een belangrijke nota, omdat er voorstellen in staan waar we al lang om hebben gevraagd, met name het vergunningplichtig maken van het opdelen van  woningen. Eerder schreven we over deze nota, zie hier.

Brief belangenorganisaties
Voorafgaand aan de behandeling hebben we samen met Zuidpoort, OND en TU-Noord een brief gestuurd naar de raadsfracties, waarin we aangaven de voorstellen te ondersteunen. Hierin ook het verzoek voor een spoedige behandeling, want de voorstellen uit de eindevaluatie moeten nog uitgewerkt worden, en deels dan weer aan de raad worden voorgelegd.

Verder pleiten we voor enkele aanvullende maatregelen:

  • om excessen in al verkamerde panden te kunnen voorkomen en zo nodig aan te pakken zien we toegevoegde waarde van een vergunningstelsel in de APV
  • we zien ook niet-woningen omgezet worden, waar wij op zich niet op tegen zijn. Er is echter geen beleid om dat in goede banen te leiden, omdat het nu vanuit woningonttrekking wordt ingezet; daarom pleiten we voor aanvullende maatregelen via de ruimtelijke ordening.

Zie voor onze brief hier.

Behandeling in de raad
Bij de behandeling in de raadscommissie waren er twee insprekers, een student namens de Verenigingsraad pleitte er voor dat verkamering door kan gaan, door kleine studentenhuizen tot maximaal vier personen mogelijk te maken. En wilde verstudiorisering (hiermee werd gedoeld op realiseren van zelfstandige woningen in plaats van onzelfstandige) tegengaan, omdat studenten samen moeten kunnen wonen.  De tweede inspreker, een andere student, pleitte er voor dat meerdere studenten in een huis kunnen wonen, en was bang dat het aantal verkamerde panden zou afnemen.

Van de raadsfracties pleitte alleen Stip tegen verdere aanscherping van de regels; Stip wil dat meerdere mensen in één huurwoning kunnen wonen. Het delen van  een woning is volgens Stip de toekomst. Stip vindt verder dat studenten een binding met de stad moeten krijgen.

Stip kreeg geen bijval, maar als commentaar van veel fracties dat de partij zich niet realiseerde dat de woningmarkt op slot zit, en de schaarse woningen juist voor starters en gezinnen beschikbaar moeten zijn. Pogingen van de fractie om via moties nader onderzoek te vragen, haalden het niet.

Wel vinden veel fracties dat er meer nieuwbouw voor studenten moet plaatsvinden, en dan primair op de campus en ook in de regio. En met prioriteit voor onzelfstandige studentenwoningen. Een motie daartoe, een routekaart naar meer onzelfstandige studentenhuisvesting, werd wel aangenomen. In die routekaart moet het college omschrijven hoe gemeente Delft gaat sturen op het realiseren van 2500 extra studenteneenheden tot 2026 met voldoende onzelfstandige woningen om in de vraag van de studenten te voorzien

Mogelijk komt er een beeldvormende sessie over knelpunten voor starters en jongeren op de woningmarkt. GroenLinks en Stip waren hier voorstander van.

Gevolgen raadsbehandeling
De voorstellen in de nota moeten nog worden uitgewerkt, voordat dat is gebeurd verandert er nog niets. Maar straks:

  • blijft omzetting vergunningsplichtig, maar die vergunning zal voorlopig niet verleend kunnen worden, want ook de woningen lager dan 265.000 euro kunnen niet verkamerd worden zolang sprake is van schaarste;
  • komt er een vergunning tot woningvorming: aan het opdelen van een woning in appartementen zal o.a. als voorwaarde worden gesteld dat de appartementen minimaal 40m2 gebruiksoppervlakte hebben;
  • wordt de inwoningsregeling afgeschaft, want deze werd gebruikt als ontduikingsconstructie: straks kan een hospita maximaal aan 1 student een kamer verhuren. Na corona komt er een campagne om mensen daar ook toe te verleiden.
geplaatst op
07 oktober 2020