Eerste ervaringen met extra handhavingscapaciteit

Het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving is in 2017 mede door onze inspanningen, zie ook hier, uitgebreid . Recent heeft het college per brief aan de raad gerapporteerd wat er met die extra inzet tot nu toe is gedaan. Onderstaand de voor ons gebied relevante delen uit deze brief en onze reactie daarop.

Scheur ( bezorg) brommers:
Vanaf augustus 2017 is gestart met een aantal controles tijdens de avonduren. Regelmatig in samenwerking met de politie, dit vanwege de bevoegdheden. Deze acties hebben geresulteerd soms in een waarschuwing maar ook in bekeuringen.
ln december heeft Toezicht en Handhaving namens de Burgemeester een brief opgesteld die persoonlijk is overhandigd aan de "top vier overtreders" en is met de eigenaar van het bedrijf een gesprek gevoerd over de regelgeving en mogelijke gevolgen. Vanaf januari zijn ook weer handhavingsacties ingezet. Wanneer blijkt dat de waarschuwingsbrieven en de gerichte inzet geen resultaten opleveren zal overgeschakeld worden op bestuursrechtelijk handhaven richting ontheffingshouders. Dit zal gebeuren aan de hand van de aard van de overtreding en bevindingen van de controleurs en van de politie. Wanneer aangetoond kan worden dat de bezorgers van een bedrijf structureel de ontheffingsvoorwaarden negeren, kan dit betekenen dat de ontheffing wordt ingetrokken. Hier geldt natuurlijk wel het proportionaliteitsbeginsel, wat betekent het voor een bedrijf als de ontheffing wordt ingetrokken?

Geluidsoverlast bij evenementen
Als pilot zijn bij negen evenementen op basis van ervaring van voorgaande jaren op voorhand buiten de reguliere werktijden om extra geluidsmetingen verrichten is toegezien op naleving van de eindtijden. Deze metingen zijn voorafgegaan aan afspraken met de organisatie en aanwezigheid bij de opstellingen en soundcheck. Dit heeft geresulteerd in een afname van de overschrijdingen. De evaluatie hiervan komt later dit jaar naar de raad.

Fietsendiefstal
Er is geen fysieke preventieve inzet geweest op stallingslocatie om fietsendiefstal tegen te gaan. De extra inzet is benut om de controles bij de handelaren in tweedehands fietsen te intensiveren. Deze zgn. registercontroles maken onderdeel uit van de doelstelling "geen heler, geen steler". Tevens is voor twee dagen per week extra inzet geweest op de opsporing en verwijdering van ongebruikte fietsen ( zgn. weesfietsen) en fietswrakken. Dit omdat de weesfietsen zorgen voor een vervuiling/verrommeling van het straatbeeld en bijdragen aan onoverzichtelijkheid waardoor fietsendiefstal vereenvoudigd wordt. Door deze extra inzet zijn vele honderden extra fietsen verwijderd en overgebracht naar het fietsdepot.

Reactie BBN
Wij hebben van de wijkagent tijdens de BBN-bijeenkomst afgelopen woensdag vernomen dat er nog geen ontheffing voor een scheur(bezorg) brommer is ingetrokken. Op de vraag ”wat betekent het voor een bedrijf als de ontheffing wordt ingetrokken?” is ons antwoord “fietsen”. Wellicht is het beter als alle bezorgbrommers vervangen worden door bezorgfietsen.
Wat betreft de geluidsoverlast bij evenementen, wij zijn erg benieuwd naar de evaluatie later dit jaar.
Of het verwijderen van ongebruikte fietsen (zgn. weesfietsen) en fietswrakken echt helpt tegen fietsendiefstal, daar zijn wij niet van overtuigd. Wij zijn wel blij dat er weesfietsen en wrakken worden verwijderd. Wat ons betreft mag dat nog meer gebeuren.

Voor de hele brief klik hier

geplaatst op
19 juni 2018