De fietsparkeerbehoefte is duidelijk, nu nog de visie

Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van de gemeente Delft het rapport ‘Toekomstbeeld fietsparkeren Delft’ opgesteld. Met dit rapport wordt inzichtelijk gemaakt wat de huidige en toekomstige fietsparkeerbehoefte is voor de binnenstad en welke stallingsvoorzieningen nu en tot 2040 nodig zijn voor de diverse doelgroepen. Het rapport behandelden wij reeds in een ander artikel, klik hier. Het college heeft het rapport ter kennisname aan de raad gestuurd, samen met de eigen notitie Handelingsperspectief fietsparkeren Delft. Deze laatste maakt onderscheid tussen de korte termijn en de langere termijn.

In het handelingsperspectief staat dat de kortetermijnstrategie bestaat uit het aanpakken van de reeds lang bestaande en onderkende urgente fietsparkeerproblemen bij Beestenmarkt, Burgwal, Kromstraat, Brabantse Turfmarkt en Vesteplein. In Q2 van 2023 wordt een korte termijn uitvoeringsagenda opgesteld. Deze uitvoeringsagenda wordt onderdeel van de geactualiseerde adaptieve mobiliteitsagenda 

Het college geeft aan voor de langetermijnstrategie te starten met een verkenning van mogelijke maatregelen om de fietsparkeervraag te beïnvloeden. Bij het beïnvloeden van de fietsparkeervraag moet gedacht worden aan het ontmoedigen om met de fiets naar de binnenstad te komen maar vaker te lopen en het verplaatsen van horeca naar buiten de binnenstad. De fietsparkeeropgave en het sturen op de fietsparkeerbehoefte zullen onderdeel worden van een nog nader op te stellen visie op de binnenstad. Het mogelijk realiseren van (grootschalige) inpandige stallingsvoorzieningen gaat onderzocht worden en er gaat een lobby opgezet worden voor medefinanciering door Rijk en regio.

Een belangrijk deel van de fietsparkeerbehoefte betreft de op straat gestalde fietsen van bewoners van de binnenstad. Het rapport van HaskoningDHV zegt hierover: “Bij wonen en werken dient er altijd verkend te worden of fietsparkeren op eigen terrein kan worden gedaan (ideale situatie). Voorzieningen op eigen terrein (privéberging, gemeenschappelijke berging) zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten, omdat deze geen onderdeel zijn van de openbare ruimte.” Het door de gemeente opgestelde handelingsperspectief besteedt geen aandacht aan het bewonersparkeren.

Mening BBN
Wij zijn blij dat er een helder rapport ligt, opgesteld door een externe partij, met een goede onderbouwing van benodigde capaciteit, keuze in oplossingsrichtingen en bijbehorende kosten. Op zich staat er echter niets echt nieuws in. De hierin genoemde zaken hebben de afgelopen jaren al een aantal keren de revue gepasseerd, zie bijvoorbeeld de Uitvoeringsagenda fietsparkeren uit 2017, klik hier. Het is de consequentie van de wens te stad te laten groeien, de terechte wens om meer te fietsen en het feit dat binnenstad hierdoor wel drukker wordt maar niet groter. Dit weet iedereen al heel lang. Het is daarom triest dat er nu pas gestart wordt met een langetermijnstrategie en het extern zoeken naar geld.

Het handelingsperspectief zegt dat de fietsparkeerbehoefte een onderdeel zal worden van de nog op te stellen visie op de binnenstad. Ook die visie wordt al lang aangekondigd. In de actuele versie van de Lange termijn Agenda (april 2023), waarin het college de planning van de beleidsdocumenten die het college gaat opleveren tijdens haar bestuursperiode heeft opgenomen, komt een visie op de binnenstad niet voor: nog sterker het reeds lang aangekondigde Binnenstadsplan wordt in deze versie juist van de agenda afgevoerd.

Het gemeentelijke handelingsperspectief (wat een jeukwoord trouwens) fietsparkeren Delft doet ons vrezen dat de echte aanpak van het fietsparkeerprobleem in de binnenstad wederom op de lange baan wordt geschoven. Op korte termijn zijn weer geen maatregelen voorzien in BBN-gebied.

Op 11 mei komt er een beeldvormende avond over fietsparkeren. Het handelingsperspectief gaat besproken worden in de raadscommissie Ruimte en verkeer. Mocht hier een andere aanpak uit volgen dan zullen wij daarover berichten.

Voor het Handelingsperspectief fietsparkeren Delft klik hier.

geplaatst op
29 april 2023