Collectieve festiviteiten en andere feesten

Eind 2022 heeft het college 6 dagen in 2023 aangewezen voor een collectieve festiviteit. Met de vast aangewezen oudejaarsavond maakt dat 7 collectieve festiviteiten.

Collectieve festiviteiten moeten 4 weken voor het betreffende kalenderjaar worden aangewezen. Inrichtingen (in de praktijk meestal horecabedrijven) kunnen op de dag van zo’n festiviteit meer geluid maken dan officieel is toegestaan volgens de geluidsregels in het Activiteitenbesluit (landelijke regelgeving).

In Delft vindt de aanwijzing van deze festiviteiten plaats op voorspraak van KHN afdeling Delft door de burgemeester. Voor 2023 zijn de volgende festiviteiten aangewezen:

 • Blues Festival op vrijdag 24 en zaterdag 25 februari 2023
 • Koningsnacht op woensdag 26 april 2023
 • Bevrijdingsdag op vrijdag 5 mei 2023
 • Knapsack festival op zaterdag 1 juli 2023
 • PopRonde op donderdag 21 september 2023

betekenis van de aanwijzing
De aanwijzing betekent dat er dus meer geluid gemaakt mag worden dan is toegestaan volgens het Activiteitenbesluit. Net zoals dat het geval is bij een incidentele festiviteit en bij een evenement. De aanwijzing is vooral relevant voor bedrijven die binnen versterkte muziek willen laten horen en niet goed geïsoleerd zijn ten opzichte van de omliggende panden (wat geldt bij een aanzienlijk deel van de horecabedrijven in de binnenstad, waar vaak ook mensen boven en naast wonen) of bedrijven die op het terras versterkte muziek willen laten horen.

verschillen
Er zijn wel belangrijke verschillen tussen collectieve festiviteiten, incidentele festiviteiten en evenementen:

 • Een collectieve festiviteit moet, net als een incidentele festiviteit, plaatsvinden binnen de ruimte van de inrichting (dat is binnen of op het terras). Een podium buiten het terras of een uitbreiding van het terras is niet toegestaan. Dan moet een evenementenvergunning worden aangevraagd.
 • Een collectieve festiviteit mag niet langer duren dan tot 0:30 uur (behalve op Oudejaarsavond, dan tot 2:00 uur). Een evenement eindigt eerder, alleen in het weekend kan het ook om 0:30 uur eindigen. Een incidentele festiviteit kan – als deze buiten plaats vindt – maximaal een keer per jaar om 0:30 eindigen
 • Bij een collectieve festiviteit mag tijdelijk 15dB meer geluid worden gemaakt dan normaal mag volgens het zogeheten Activiteitenbesluit. De normen uit dit Activiteitenbesluit houden rekening met de avond en de nacht. Dat betekent dat muziek na 19 uur zachter moet, en na 23 uur nog zachter. Het geluid mag maximaal bedragen:
  - Tot 19 uur: 65dB(A); tot 23 uur: 60dB(A) en na 23 uur 55dB(A) op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen (= woningen)
  - Binnen in geluidsgevoelige ruimten (=slaapkamer) van deze gebouwen zijn de maximale waarden tot 19 uur: 50dB(A); tot 23 uur: 45dB(A) en na 23 uur 40dB(A)

Bij een incidentele festiviteit is dit hoger: gedurende de hele activiteit mag max 70dB(A) geluid worden gemaakt*, ook als de activiteit doorloopt na 19 of 23 uur; wel is de totale duur beperkt tot maximaal 4 uur. De activiteit kan in de binnenstad tot 0:30 doorgaan, alleen dat laatste buiten maar een keer per jaar; er geldt een puntensysteem. Voor zover een festiviteit binnen wordt gehouden, mag de geluidsbelasting maximaal 40dB(A) zijn.

Bij een evenement wordt in de vergunning bepaald wat de geluidsbelasting voor de omgeving kan zijn. Deels wordt dat afgeleid van de zogenaamde locatiematrix, die in het locatieprofiel is opgenomen, zie hier. Op sommige locaties kan dat bij enkele evenementen (bijvoorbeeld Koningsdag) tot maximaal 85dB(A) gaan op de gevel van een geluidsgevoelig gebouw. Bij de verlening van de vergunning kan de gemeente ook voorwaarden stellen om geluidsoverlast te beperken.

 • Bij een incidentele festiviteit en bij een evenement is een bewonersbrief verplicht, en moet een melding worden gedaan of een vergunning worden aangevraagd

Zie onderstaande tabel (klik op tabel voor vergroting):

Praktijk
Aandachtspunt is dat nog niet altijd goed gemeld wordt of de goede vergunningen worden aangevraagd of de geluidsnormen worden gerespecteerd. In de ‘herstart’ na corona ging dat geregeld niet goed; nu is het tijd dat ondernemers zich weer aan de regels houden, in het belang van een leefbare stad.

Op 3 februari werd op de Markt door een horecabedrijf een melding gedaan voor een incidentele festiviteit voor Winter Beats. Een DJ op het gevelterras, een programmering van 6 uur lang, tot 1 uur ‘s-nachts. De bewonersbrief gaf als geluidsnormen aan max 80dB(A) en 93(dB(C). Op drie onderdelen dus strijd met het beleid: een festiviteit mag maximaal 4 uur duren; verder moet het om uiterlijk 0:30 uur stoppen, en mag er maximaal 70dB(A) geluid worden gemaakt.

Vrijdag 24 en zaterdag 25 februari zijn aangewezen als collectieve festiviteit voor het Bluesfestival. Op een aantal plekken wordt later doorgegaan dan 0:30 uur. Dat kan dus alleen maar binnen en als er sprake is van afdoende geluidsisolatie, want na 0:30 gelden de reguliere normen uit het activiteitenbesluit (max 40dB(A) op een geluidsgevoelige gevel). Het festival wordt ook op 26 februari gehouden; die dag is niet aangewezen als collectieve festiviteit. Om dan extra geluid te mogen maken moet een melding incidentele festiviteit worden gedaan, en gaat dat dus ten koste van de beschikbare punten. Hoewel in diverse bedrijven zondag muziek staat geprogrammeerd, heeft maar één horecabedrijf een melding gedaan.

Voor melden overlast: zie Melden overlast op onze website, klik hier

 

[*in bovenstaande zijn de regels over incidentele festiviteiten van de gemeentelijke website aangehouden die ook in het aanmeldformulier staan (max 70 dB(A) en 80dB(C) en maximaal eens in de 3 weken); de APV gaat uit van max 75dB(A) en 80dB(C) en maximaal eens in de vier weken].

geplaatst op
18 februari 2023