Collectieve festiviteiten

In de gemeenteraad van Delft is onlangs uitgebreid gesproken over incidentele festiviteiten. Hiernaast bestaan er collectieve festiviteiten. Wat zijn dat eigenlijk?

Oorsprong: milieuregelgeving
Net als de incidentele festiviteiten, komen collectieve festiviteiten uit de milieuwetgeving. Voor bedrijven (inrichtingen in de taal van de wetgever) geldt dat ze zich moeten houden aan bepaalde geluidsnormen. Omwonenden worden zo beschermd tegen geluidsoverlast. Een enkele keer mag je van de normen afwijken, en meer ‘herrie’ produceren. Als dat afwijken kleinschalig is, en alleen je eigen bedrijf of een aantal bedrijven betreft, is het een incidentele festiviteit – dat moet je dan tijdig melden, en de activiteit mag in Delft niet meer dan drie uur duren. Maar er zijn van die dagen dat veel meer mensen feest willen vieren, zoals bijvoorbeeld Bevrijdingsdag. Die kan de gemeente aanwijzen als een dag voor een collectieve festiviteit. Ook dan mag je als bedrijf die dag meer herrie produceren. Je hoeft op die dagen niet meer zelf vooraf te melden.

Delftse vertaling
Delft heeft in de APV een regeling voor deze collectieve festiviteiten opgenomen. Een collectieve festiviteit wordt omschreven als een festiviteit of activiteit tussen 10.00 uur ’s ochtends en 00.30 uur ’s nachts die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden. Op 31 december mag het later worden, en geldt dit tot 02.00 uur ’s nachts.
De APV wijst verder 31 december al direct in de verordening aan als dag voor een collectieve festiviteit. De andere collectieve festiviteiten moeten door het college worden aangewezen. Deze aanwijzing moet tenminste vier weken voor het begin van een nieuw kalenderjaar bekendgemaakt worden. Er is een uitzondering: wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, kan het college een festiviteit terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen. Denk aan een troonwisseling, het worden van wereldkampioen voetbal, etc.
Op een dag van een collectieve festiviteit mag in Delft tussen 10:00 en 0:30 uur 15 dB(A) meer herrie worden gemaakt, dan volgens het activiteitenbesluit mag.

Festiviteiten voor 2020
Vier weken voor het begin van 2020 heeft het college geen collectieve festiviteiten bekend gemaakt. Pas op 24 januari verscheen in het gemeenteblad de aankondiging van vijf collectieve festiviteiten. Naast de al in de verordening opgenomen festiviteit op 31 december, brengt dit het totaal voor 2020 op zes collectieve festiviteiten en acht dagen met collectieve festiviteiten: 
- Bluesfestival 14-15 feb
- Koningsnacht 26 apr
- Bevrijdingsdag 5 mei
- Popronde 24 sept
- Knapsackfestival 6-7 nov
- Jaarwisseling 31 dec

Een collectieve festiviteit is geen vrijbrief voor een ondernemer om van alles en nog wat te doen. Het enige is dat er binnen de inrichting meer geluid mag worden geproduceerd dan normaal is toegestaan. Wil een bedrijf de openbare ruimte gebruiken, bijvoorbeeld voor een podium of als dansvloer, dan is nog steeds een evenementenvergunning nodig.

Mening BBN
In de ontwikkeling van het evenementenbeleid is verbetering van de communicatie en voorspelbaarheid voor bewoners een van de speerpunten geweest. BBN is teleurgesteld dat de gemeente pas eind januari de data van de collectieve festiviteiten voor dit jaar bekend maakt. Ruim 7 weken te laat. En drie weken voor de eerste collectieve festiviteiten plaatsvinden.
Dat moet echt beter, wil het draagvlak voor dit soort festiviteiten behouden blijven. Dat los van het feit dat de besluiten nu juridisch te betwisten zijn.

Collectieve festiviteiten mogen verder geen ontsnappingsroute worden voor enkele (horeca)ondernemers om onder de spelregels van het evenementenbeleid uit te kunnen komen. Wat BBN betreft gaat het bij collectieve festiviteiten om festiviteiten die de stad als feestje beschouwt, en niet alleen de toevallige organisatoren van een activiteit. Bevrijdingsdag is daar een goed voorbeeld van. Als een aantal ondernemers een verzoek indient om iets als collectieve festiviteit aan te wijzen, moet het college ook gewoon nee durven te zeggen, of doorverwijzen naar het loket voor de evenementenvergunning.

Neem het Knapsack festival. Op 6 en 7 november mag dus elke ‘inrichting’ in de stad van 10 uur in de ochtend tot 0:30 uur ’s-nachts 15 decibel meer geluid produceren dan normaal wettelijk is toegestaan. Of je nu meedoet aan het festival of niet. En of een horecapand in de buurt meedoet of niet: dat merk je als omwonende pas op de dag zelf, want een melding vooraf is bij zo’n collectieve festiviteit niet nodig.

In andere steden gelden vaak meer regels over collectieve festiviteiten dan in Delft. Bijvoorbeeld:
- een maximum aantal per jaar
- beperking van de festiviteit tot een bepaald gebied
- beperking van de duur van de festiviteit|
- uitsluiten van bepaalde bedrijven van de festiviteit, i.v.m. effecten op het woon- en leefmilieu
- uitsluiten van bedrijven die eerder geluidsnormen overtreden hebben
- beperking tot activiteiten die inpandig plaatsvinden
In Delft is hier nu geen beleid over. Dat is eigenlijk vreemd.

Bovenstaande is allereerst van belang voor omwonenden van de horecapleinen en horecabedrijven. Acht dagen met collectieve festiviteiten komen dan bovenop de andere mogelijkheden om extra ‘herrie’ te produceren. Niet voor niets geldt in het evenementenbeleid voor de evenementenlocaties een maximum aan evenementen. De festiviteitenregeling moet dat maximum niet uithollen. Het is goed dat Delft een levendige stad is, maar om daar draagvlak voor te behouden mag het niet zo zijn dat de last eenzijdig bij een groep omwonenden gelegd wordt. Spreiding is dan een oplossing; de collectieve festiviteitenregeling is daar nu juist een slecht instrument voor – zolang het besluit zo generiek genomen wordt als Delft het nu doet.

geplaatst op
26 januari 2020