Bezoekersvergunning wordt aangepast

Tijdens de laatste BBN-bijeenkomst werd gevraagd hoe het staat met het plan om het aantal uren van de bezoekersvergunning flexibel te maken. Wij zijn het nagegaan. Het college heeft recent het raadsvoorstel 'Wijzigen parkeerverordening' naar de raad gestuurd. Hierin zijn alle voorgenomen wijzigingen van parkeertarieven en parkeergebieden voor 2018 opgenomen.

Bezoekersvergunning
Het wordt vanaf 1 januari 2018 mogelijk om voor de bezoekersvergunning blokken van 200 uur aan te schaffen tot een maximum van 600 uur per jaar. Het tarief per blok wordt naar rato de helft van het huidige jaarlijkse tarief. Vanuit BBN hebben wij ons bij de evaluatie vorig jaar van het parkeerbeleid hiervoor sterk gemaakt. Het heeft even geduurd, maar het is nu gelukt. Daar zijn wij blij om.

Veel mensen met een bezoekersvergunning hadden aan het einde van 2016 veel uren over. Dit was de aanleiding om de mogelijkheid tot flexibilisering te gaan bezien. De resterende uren van 2016 konden, als er ook een bezoekersvergunning voor 2017 werd afgenomen, meegenomen worden naar 2017. Aan het einde van 2017 zullen weer veel mensen met een bezoekersvergunning veel uren over hebben. Het ligt in de rede dat dit overschot net als het voorgaand jaar bij het afnemen van een nieuwe vergunning in 2018 meegenomen kunnen worden. Het voorliggend raadsvoorstel bevat geen informatie over het kunnen meenemen van overtollige uren van 2017 naar 2018 of een verwijzing waar deze informatie wel te vinden is. Wij hebben navraag gedaan bij de gemeente: het restant aan uren van 2017 kan meegenomen worden naar 2018.

Tarieven
Alle parkeertarieven zijn voor 2018 ten opzichte van 2017 niet aangepast, zij zijn alleen geïndexeerd voor de inflatie. De indexatie is op basis van de CBS-consumentenprijsindex en bedraagt 1,5 %. De tarieven voor bewonersvergunningen voor 2018 zijn als volgt. 

tabel parkeren

De parkeerregulering voor de gebieden B en D1 (overloopgebied voor B-vergunninghouders) blijft per 1 januari 2018 ongewijzigd

Het raadsvoorstel moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Wij verwachten dat dit eind november ook gaat gebeuren, zodat de nieuwe parkeerverordening met bijbehorende tarieven in zal gaan per 1 januari 2018.

Voor het hele raadsvoorstel klik hier

 

geplaatst op
16 oktober 2017
Tags: