Beleidslijnen woonvisie

De gemeente Delft werkt momenteel aan een nieuwe Woonvisie. De beleidslijnen zijn aan de raad voorgelegd. Reden voor een reactie van de samenwerkende bewonersbelangenorganisaties, het Delfts Overleg Bewoners Belangenorganisaties (DOBB).

Op hoofdlijnen vinden we de voorgelegde beleidslijnen een goed uitgangspunt. We hebben enkele belangrijke punten die we misten of onderbelicht vonden aan het college doorgegeven.

Allereerst misten we de kwantitatieve onderbouwing, bijvoorbeeld van de 15.000 extra woningen die Delft bouwt. Voor wie zijn die woningen bedoeld? Welke keuzes worden er gemaakt qua doelgroepen? Het gedane onderzoek was nog niet naar de raad gestuurd. Inmiddels is dat gebeurd.

Verder zien we grenzen aan het voorgestelde beter benutten van de bestaande voorraad. De richtlijnen noemen nu heel terecht als randvoorwaarde dat schaarse gezinswoningen beschermd moeten worden tegen o.a. verkamering.
We zien echter naast schaarste ook grenzen vanwege de leefbaarheid. Verder verdichten kan leiden tot geluidsoverlast door dicht op elkaar wonen (o.a. burenoverlast, huisdieren, ventilatie en verwarmingssystemen), maar ook tot toenemende druk op de openbare ruimte ((fiets)parkeren op straat). En verder moet voldoende groen aanwezig blijven. Groei kan op veel plekken niet of is niet wenselijk – en dat moet ook benoemd worden, om te voorkomen dat bestaande gebieden dichtslibben. Het uitgangspunt moet niet zijn ‘hoe krijg ik zoveel mogelijk woningen in deze buurt’, maar: ‘hoe krijg ik een leefbare buurt’, een buurt waarmee mensen zich verbonden voelen en waar ze langere tijd (willen) blijven wonen. Soms kan dat ook betekenen te streven naar ontkamering in bepaalde wijken. In dat kader is bijvoorbeeld te overwegen studentenwoningen op de TU campus en Schieoevers te bouwen die expliciet bedoeld zijn om het aantal studenten in deze wijken te verminderen.

Naar ons idee zou de visie ook een onderbouwing van leefbaarheid ten behoeve van een op stapel staande wijziging van de Huisvestingswet moeten bevatten. Binnenkort wordt leefbaarheid namelijk een zelfstandige grond de instrumenten uit die wet en behoeve van de bestaande woningvoorraad in te zetten. Dus – los van woningschaarste – kan er dan bijvoorbeeld verkameringsbeleid geformuleerd worden.

We zien de laatste jaren teveel aandacht voor bouw van kleine en relatief dure appartementen, die zich vooral richten op ‘passanten’. Geborgd moet worden dat er voldoende geschikte woningen worden gebouwd voor doelgroepen die zich langer aan Delft willen verbinden. Daarvoor kan het ook noodzakelijk zijn eengezinswoningen en grote(re) appartementen te realiseren.

We onderstrepen het belang van het behoud van de sociale voorraad, in alle wijken van Delft, en pleiten voor zeer grote terughoudendheid bij verkoop van sociale huurwoningen en waterdichte afspraken als door marktpartijen in het sociale segment wordt gebouwd. Het gemeentelijke programma ‘Langer en Weer thuis’ gaat om kwetsbare doelgroepen. Dat vraag om woningen voor verschillende segmenten in de woningmarkt, zowel in de sociale als in de marktsector. We vinden het belangrijk dat ‘Langer en Weer thuis’ ook vormgegeven wordt op wijkniveau. Dat kan betekenen bijbouwen van sociale woningen.

Voor de hele reactie, zie hier.
Voor de beleidslijnen voor de woonvisie zie hier.
Voor de kwantitatieve gegevens voor de woonvisie, zie hier.

geplaatst op
11 juni 2023