ALV - verslag

Woensdag 10 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van BBN plaats. De vergaderinglocatie was dit jaar het Speeltuingebouw Geerweg aan de Kleine Boogerd. Een mooi gebouw en prima vergaderplek. Onderstaand kort de belangrijkste onderwerpen van de vergadering. De complete notulen worden naar de leden verstuurd. 

Verkiezing bestuur
Het huidige bestuur werd herkozen, ook een door het bestuur voorgedragen kandidaat voor versterking van het bestuur werd gekozen. Het bestuur bestaat nu uit:

  • Joop Gravesteijn, voorzitter                                     
  • Hans van Bodegom, secretaris                                
  • Jan Arie Groot, penningmeester                                             
  • Herman de Wolff, algemeen bestuurslid
  • Hans Huisman, algemeen bestuurslid      
  • Marlies Heesen, algemeen bestuurslid                  

Jaarverslag 2018
Het jaarverslag bestaat uit het secretarieel en het financieel jaarverslag. De kascommissie sprak haar tevredenheid over de gang van zaken uit. Het jaarverslag werd goedgekeurd. Voor het secretarieel jaarverslag zie hier

Jaarplan 2019
Het jaarplan bevat de begroting en de activiteiten die de vereniging in 2019 wil ondernemen. 2019 is een bijzonder jaar omdat wij in december ons eerste lustrum als verenging gaan vieren. De vergadering stemde na een uitgebreide toelichting van het bestuur in met de begroting en het activiteitenprogramma. Voor het activiteitenprogramma zie hier.

begroting


Verkiezing kascommissie 2019
Overeenkomstig de statuten benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks uit de leden een kascommissie. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording die door het bestuur wordt afgelegd en brengt de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Tijdens de ALV is de kascommissie voor 2019 gekozen.

Lustrumcommissie: doe mee
Aan het vijfjarig bestaan als vereniging willen dit jaar aandacht besteden. Het bestuur wil hiervoor een lustrumcommissie gaan instellen, en roept belangstellenden op zich hiervoor te melden, en ook goede ideeën zijn welkom.  

Spreker

katHenk de Kat was onze spreker. Hij, oud-journalist van de vroegere Delftsche Courant, pleit samen met oud collega en BBN-lid Stef Breukel voor de vorming voor van een compacte redactie in Delft, die alle media in de stad gaat bedienen. Dit omdat al meer dan twintig jaar er in heel Nederland en ook in Delft sprake is van voortschrijdende verschraling van de lokale- en regionale nieuwsvoorziening. Deze redactie moet op journalistiek onafhankelijke wijze structureel, dag-in dag-uit, het doen en laten van de lokale politiek gaan volgen. Alle mediapartijen zoals de lokale editie van het AD, de huis-aan-huiskranten Delftse Post en Delft op Zondag, website Indebuurt, Stadsomroep Delft, discussieforum Top Delft, en ook bladen en websites van wijk- en bewonersverenigingen en solitaire sites. Ook kunnen alle media, net trouwens als burgers of belangengroepen, die redactie vragen om bepaalde zaken te onderzoeken. De gemeenteraad steunt het initiatief. Het college is nog niet om.

gast


Borrel
De levendige en gezellige sfeer van de vergadering werd doorgezet tijdens de borrel na afloop van het officiële gedeelte.

Volgende bijeenkomsten in 2019
De volgende bijeenkomsten zijn op de volgende data:

  • Woensdag 12 juni BBN-bijeenkomst
  • Woensdag 18 september BBN-bijeenkomst
  • Woensdag 27 november BBN-bijeenkomst

Ledenactiviteiten
Op 5 mei is er een excursie, in de vorm van een rondleiding door het Agnetapark. Wees er snel bij, en geef je op. Voor meer informatie zie hier.  

Tweede helft mei is er een BBN-borrel in De Plataan. Exacte datum volgt.

geplaatst op
15 april 2019
Tags: