ALV in september

In art 9 lid 3 van onze statuten staat: “Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene leden vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.”

Door corona kon de ALV op de oorspronkelijk geplande datum geen doorgang vinden. We zijn niet de enige vereniging die hier last van heeft; door de regering is een spoedwet voorbereid die door het amendement is aangenomen, om een oplossing te bieden. Deze Corona-spoedwet biedt verschillende opties.

Allereerst hadden we ervoor kunnen kiezen de vergadering via elektronische weg te houden, ook als dit niet in de statuten geborgd is. Omdat je bij deze vorm veel interactie mist, en ook omdat we zelf geen bezwaar zagen tegen uitstel, hebben we voor deze vorm niet gekozen.

De tweede optie van de spoedwet is de ALV uit te stellen met een maximale termijn van 4 maanden. Als bestuur hebben we deze optie gekozen. We gebruiken de datum van de geplande BBN bijeenkomst op woensdag 16 september voor de ALV. We gaan een locatie zoeken waar we op anderhalve meter bijeen kunnen komen.

Wat inmiddels al wel heeft plaatsgevonden is een bijeenkomst van de kascommissie. Het secretarieel en financieel jaarverslag zal een dezer dagen naar de leden worden gezonden.

geplaatst op
28 juni 2020