Splitsing en verkoop complex Paardenmarkt van de baan

In januari van dit jaar hebben de bewoners van het sociale woningbouwcomplex Paardenmarkt 19 -35, waaronder een aantal van onze leden, van de gemeente een brief ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over het feit dat woningcorporatie Vestia een splitsingsverzoek voor dit complex heeft ingediend. Het complex is nu als een juridisch geheel eigendom van Vestia. Splitsing van het eigendom naar individuele woningen (appartementsrechten) is nodig wil Vestia de woningen kunnen verkopen.

BBN heeft, naast een bewoner, bezwaar aangetekend omdat verkoop onwenselijk is en in strijd is met het gemeentelijke woonbeleid en de uitgangspunten voor de prestatieafspraken die de gemeente met de woongebouwcorporaties heeft gemaakt. Wij hebben het bezwaar ook aan de gemeenteraad gestuurd opdat onze bezwaren ook aan de orde konden komen bij de behandeling van de prestatieafspraken 2019 in de gemeenteraad.

Prestatieafspraken 
De opdrachten uit de Woonvisie 2016 – 2023 zijn door de gemeente in de prestatieafspraken met de woningcorporaties als volgt geformuleerd. 

Nieuwbouw en transformatie. De gemeentelijke woonvisie zet in op meer evenwichtige wijken met een kwalitatief duurzame, toekomstbestendige en gevarieerde woningvoorraad door transformatie en toevoeging van woningen. Door de toevoeging van (middel)dure huur en koop én de voorgenomen verkoop/liberaliseringsprogramma’s van woningcorporaties neemt het aandeel sociale huurwoningen af. De verhouding in de Delftse woonvoorraad (exclusief studentenhuisvesting) in 2030 wordt dan circa 33% sociaal, 13% vrije sectorhuur en 53% koop.

Betaalbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid. De woningmarkt moet een afspiegeling zijn van de samenleving, met kansen voor diverse doelgroepen ongeacht inkomen, leeftijd of huishoudsituatie. Hierdoor blijven wijken vitaal en is er voldoende draagvlak voor voorzieningen. In de wijken wonen doelgroepen die variëren in sociale en economische draagkracht.

Wij onderschrijven deze uitgangpunten. Het gemiddelde percentage sociale huurwoningen in de binnenstad bedraagt slechts 18%. Dit is duidelijk lager dan het streefgetal van 33%. Dus is er geen reden tot het verlagen van het huidige percentage sociale huurwoningen in de binnenstad. Het verlagen van het percentage sociale huurwoningen heeft een negatieve invloed op de gemêleerde bevolkingssamenstelling en leefbaarheid in de binnenstad, en is wat ons betreft niet alleen onwenselijk, maar is ook in strijd met het gemeentelijk beleid. Daarom hebben wij bezwaar aangetekend.

Behandeling prestatieafspraken in gemeenteraad
De prestatieafspraken 2019 zijn uitgebreid behandeld in de raadscommissie Sociaal Domein en Wonen van 12 maart. Door diverse partijen is, verwijzend naar onze bezwaarbrief, aangegeven dat verkoop van sociale woningbouw in de binnenstad niet logisch en wenselijk is en dat de raad in het vervolg bij het voortraject voor het opstellen van de prestatieafspraken betrokken wil worden. Wethouder Schrederhof liet de commissie weten dat voor de zomer al weer een begin wordt gemaakt met de prestatieafspraken voor volgend jaar. Ze adviseerde de commissie om de raad dan al in stelling te brengen en zo nodig te praten met huurdersorganisaties en bewoners van sociale huurwoningen.

De uitslag
Op 28 juni heeft Vestia de gemeente schriftelijk aangegeven de aanvraag van een splitsingsvergunning voor Paardenmarkt 19 – 35 in te trekken. Dit heeft de gemeente ons bij de afhandeling van ons bezwaar op 16 augustus per brief laten weten. Wij zijn blij met deze uitslag. Actie ondernemen ook richting gemeenteraad werkt dus.  

Voor ons bezwaarschrift, zie hier.

geplaatst op
24 augustus 2019

Reacties

Door Mevr. van Albada (niet gecontroleerd) op
wat goed zeg van jullie! Ik had wel een brief gehad maar daar niet uit begrepen dat Vestia al wou gaan splitsen. Ze hadden het heel sneaky omkleed.Dank!